Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Om barns miljö och hälsa

Processområdet Barns miljö och hälsa ingår i Barndialogen, som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer.

Uppdraget är att öka kunskapen och utveckla strategier inom miljöområdet som befrämjar barns hälsa. Miljöhälsorapport 2013 bygger på den andra nationella undersökningen avseende barns miljö och hälsa. Den är genomförd av Institutet för Miljömedicin (IMM) i nära samarbete med Socialstyrelsen.

Miljöhälsorapport 2013/Socialstyrelsen (nytt fönster)

I samverkan med Arbets- och miljömedicin i Linköping har en sammanhållen Regional rapport tagits fram som inkluderar Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Regional Barnmiljöhälsorapport 2013

De fyra områden i Jönköpings län som vi tidigare arbetat med fortsätter. Det är allergier, buller, passiv rökning och UV-strålning.

Det övergripande målet är att alla barn ska tillförsäkras en helt rökfri miljö samt en miljö som inte framkallar allergi- eller bullerbesvär. Inga barn ska utsättas för UV-strålning i en sådan omfattning att de får framtida skador.

Ett fördjupningsarbete har genomförts vid Linnéuniversitetet, Växjö, avseende buller i skolmatsalar och går att läsa om under Barn och buller.

Seminarium om Barns miljö och hälsa

Länsstyrelsen, Arbets- och miljömedicin (AMM) Linköping, Regionförbundet Kommunal utveckling och Region Jönköpings län bjöd den 21 november 2013 in till Seminarium om barns miljö och hälsa.

Resultat från enkätundersökningen som beskriver barns hälsa i Sverige har sammanställts i en regional rapport som omfattar Jönköpings, Östergötlands och Kalmar län. Seminariet, som hade fokus på Jönköpings län, gav ett axplock av innehållet samt fokuserade på hur man kan arbeta vidare med att förbättra livsmiljön för våra barn i länet och i kommunerna.

Föreläsningsmaterial från Seminarium Barns miljö och hälsa

Barnmiljörond – ett sätt att nå målet

För att nå målet med att upprätthålla en god miljö för barnen i förskolan och skolan har ett material tagits fram för att underlätta arbetet. Barnmiljörondsmaterialet för förskolan/skolan har arbetats fram i samverkan med Miljösamverkan f (ett samarbete mellan länets miljökontor, Länsstyrelsen och Regionförbundet), barnhälsovårdens utvecklingsteam, smittskyddsenheten samt allergikonsulenten. Barnmiljöronden utgör en av ingångarna i förskolornas och skolornas lagstadgade egenkontrollarbete i kommunerna. Barnmiljörondsmaterialet har i samarbete med Allergikommittén i Jönköpings kommun reviderats under 2014. Under hösten hålls utbildningar för förskolechefer där det webb-baserade materialet analyseras och utvärderas. Våren 2015 kommer materialet att testas i första hand i förskolemiljö för att sedan kunna tas i bruk generellt i kommunen. Under 2015 kommer materialet att läggas här på sidan tillgängligt för samtliga kommuner i länet. Fram till dess finns den gamla versionen kvar.

Barnmiljöronden - metoder och verktyg

Hygien mot smittspridning i förskolan

Ett område som berörs i stor utsträckning i materialet är frågan om hygien. Hygienen i förskolorna har uppmärksammats av Socialstyrelsen och är av stor betydelse för minskad smittspridning bland förskolebarn i deras förskolor.

Hygien i förskola - metoder och verktyg

Cykelhjälm - barn och cykling 2016

NTF genomför i samverkan med Region Jönköpings län en observationsstudie vid olika grundskolor i länet varje hösttermin. Följsamheten av hjälmanvändning är dålig bland barn i länet men varierar mellan kommunerna. De barn som använder hjälm flitigast är barnen i Jönköpings kommun. Resultatet presenteras under statistik och mätningar på Barndialogen.

Länk till mätningen

Uppdaterad: 2018-11-28
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion