Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barns miljö och hälsa

Det här gör allergikonsulenten

Allergikonsulenten tar initiativ till, samordnar och deltar aktivt i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet samt i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Målsättning:

  • Öka kunskapen om allergi och annan överkänslighet hos patienter, anhöriga, personal inom barnomsorg, skola, vårdinrättningar och samhället i stort.
  • Förbättra livskvaliteten för dem som har allergi och annan överkänslighet.
  • Delta i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet för att minska förekomsten av allergi och annan överkänslighet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter för en allergikonsulent

Allergiförebyggande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå genom att:

  • informera, utbilda och ge råd i allergifrågor till enskilda patienter, anhöriga, samt till personal inom barnomsorg, skola, vårdinrättningar och övriga arbetsplatser.
  • medverka i miljöutredningar i hemmiljö, inom barnomsorg, skola och övriga arbetsplatser.
  • ta initiativ till och delta i informations- och utbildningsinsatser för allmänheten.
  • aktivt samarbeta med kommun och landsting i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet.
  • påverka politiker och myndigheter.
  • medverka i forskning och utvecklingsarbete inom området allergi och annan överkänslighet.
  • samarbeta med patientföreningen.
Uppdaterad: 2014-09-01
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion