Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Om Barn med astma och allergi

Processgruppen Barn med astma och allergi ingår i Barndialogen som är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer.

Allergikonsulentens roll

Allergikonsulenten är ofta en länk mellan samhälle och patient. I Sverige arbetar idag cirka tio sjuksköterskeutbildade allergikonsulenter. Samtliga har påbyggnadsutbildning inom olika områden, samt kompetens i allergisjukvård och allergiförebyggande arbete.

Där allergikonsulenttjänster finns, är de knutna till specialistkliniker/allergicentrum eller folkhälsoenhet. Verksamheten förutsätter ett nära samarbete med behandlande läkare och övrig vårdpersonal, både inom sjukhus och i primärvården. Arbetet medför ofta insatser på samhällsnivå. Skola, barnomsorg, miljö- och hälsoskyddsförvaltning och försäkringskassa är exempel på viktiga samarbetspartners.

Allergikonsulentens arbetsuppgifter

Allergikonsulenten tar initiativ till, samordnar och deltar aktivt i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet samt i uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Målsättning:

  • Öka kunskapen om allergi och annan överkänslighet hos patienter, anhöriga, personal inom barnomsorg, skola, vårdinrättningar och samhället i stort.
  • Förbättra livskvaliteten för dem som har allergi och annan överkänslighet.
  • Delta i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet för att minska förekomsten av allergi och annan överkänslighet.

Allergikonsulentens huvudsakliga arbetsuppgifter

Allergiförebyggande arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå genom att:

  • informera, utbilda och ge råd i allergifrågor till enskilda patienter, anhöriga, samt till personal inom barnomsorg, skola, vårdinrättningar och övriga arbetsplatser
  • medverka i miljöutredningar i hemmiljö, inom barnomsorg, skola och övriga arbetsplatser
  • ta initiativ till och delta i informations- och utbildningsinsatser för allmänheten
  • aktivt samarbeta med kommun och Region Jönköpings län i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet
  • påverka politiker och myndigheter
  • medverka i forskning och utvecklingsarbete inom området allergi och annan överkänslighet
  • samarbeta med patientföreningen

Råd till personal om allergi i förskola och skola

Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdom. De vanligaste orsakerna till besvär är allergi mot pälsdjur, pollen och födoämnen. Alla ansvariga för skolor rekommenderas att se till att råd och anvisningar följs i avsikt för att skapa en så positiv situation som möjligt för barn med allergi.

Omhändertagande av barn med astma i Jönköpings län - ett förbättringsprojekt

Förekomsten av allergisjukdomar hos barn ökar och ungefär vart fjärde barn drabbas under uppväxten. Astma drabbar 6-8% av barnen, i de yngsta åldrarna 10-15%, och är den vanligaste kroniska sjukdomen i barnaåldrarna.

Jönköpings län har nu cirka åtta inläggningar för astma per tio tusen barn och år, trots en fördubblad astmafrekvens sedan 1980-talet, och vi har fortfarande en minskande trend framförallt bland barn mellan 0-3 år. Mycket få inläggningar sker av barn äldre än tre år. Detta resultat är bland de bästa i Sverige och här ligger vi i världsklass.

Astma hos barn, Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

 

 

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion