Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen
 

Kulram, foto: Jenny Lindberg

Resultat

Regional Barnmiljöhälsorapport 2013

Under våren 2011 skickades nationellt ut över 70 000 enkäter till föräldrar med barn i åldrarna 6-10 månader, 4 år och 12 år. Av dessa skickades 10 628 ut i Östergötlands län, 4 910 i Jönköpings län och 3 500 enkäter i Kalmar län. Svarsfrekvensen var 49, 52 respektive 53 procent.

Frågorna belyste barns hälsa och livsmiljö och de miljöfaktorer som de kan utsättas för till exempel buller, tobaksrök, inomhusmiljö, radon, utomhusluft, dricksvatten, solljus, mobiltelefoni.

Resultaten visar att drygt 90 procent av föräldrarna i länen uppger att deras barn mår bra, men visar också att allergibesvär ökar. Buller i skolmatsalar upplever många som störande och är något som skulle kunna åtgärdas för att förbättra barns livsmiljö. I rapporten beskrivs också andra miljö- och hälsofrågor som kan påverkas med hjälp av exempelvis informationsinsatser från sjukvården och myndigheter.

Användning av cykelhjälm

Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande i Jönköpings län (NTF) genomför årligen observationsstudier vid olika skolor i länet i samverkan med Barndialogen. Studierna har genomförts från 2007, se arkiv i högerspalten.

Barn och passiv rökning

Barnhälsovården som möter föräldrar med barn i åldern 0-5 år har uppdraget att ge stöd till föräldrar så de kan skydda sina barn mot tobaksrök. Forskning har bedrivits inom området som visar att detta kan ge goda resultat.  Arbetet har resulterat i en avhandling: A Zero-vision for Children's Tobacco Smoke Exposure. Tobacco prevention in Child Health Care.  Avhandlingen består av fyra delarbeten.

  • Journal of Clinical Nursing – en studie om sjuksköterskors tobakspreventiva arbete inom barnhälsovården.
  • Journal of Child Health Care – en studie om föräldrars attityder till rökning och upplevelse av det tobakspreventiva arbetet inom barnhälsovården.
  • BMC Pediatrics – en studie om ett verktyg (SiCET: Smoking in Children's Environment Test) som underlag för samtalet med föräldrar om rökning inom barnhälsovården.
  • BMC Pediatrics – en interventionsstudie inom barnhälsovården för att minska barns utsatthet för passiv rökning.
  • Avhandling och publikationer Noomi Carlsson, Linköpings Universitet LIU (ny sida)
Uppdaterad: 2019-09-02
Veronica Ottosson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion