Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Barnverktyg av plast, foto: Jenny Lindberg

Metoder och verktyg

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin vardag inom förskola och skola. Inomhusmiljön har stor betydelse för alla barn men speciellt för dom som har astma och/eller allergiska besvär.

Förebyggande insatser i miljön kan underlätta och ger en förutsättning för en så optimal miljö som möjligt med mindre medicinering som följd för dessa barn.

För att upprätthålla en god miljö för barnen i förskolan och skolan har ett material tagits fram för att underlätta det förebyggande arbetet.

Barnmiljörondsmaterialet för förskolan/skolan har arbetats fram i samverkan med Miljösamverkan f, Region Jönköpings läns Folkhälsoavdelning, Barnhälsovårdsenhet, Smittskyddsenhet samt allergikonsulent. Barnmiljöronden utgör en av ingångarna i förskolornas och skolornas lagstadgade egenkontrollarbete i kommunerna.

Barnmiljörond i förskola och skola

Materialet bygger på allergironden med en komplettering där frågor om egenkontroll, inomhusmiljö, hygien, ljudmiljö–buller, fastigheten, UV-strålning och avfall/kemikalier tas upp. En resursperson för att komma igång med arbetet är Region Jönköpings läns allergikonsulent Patricia Tisell. Vid frågor eller synpunkter på materialet kontakta Noomi Carlsson. Materialet är sammanställt av Johnny Johansson, Vaggeryds kommun som har godkänt publicering på Barndialogen.

Barnmiljörond, förskolemall

Elevmiljörond, grundskolemall

Elevmiljörond, gymnasiemall

Gemensamma riktlinjer för anafylaxi i Jönköpings län

Anafylaxi är en akut, svår överkänslighetsreaktion som drabbar flera organsystem- hud, ögon/näsa, mun/mage, luftvägar, hjärta/kärl. De vanligaste orsakerna hos barn är födoämnen,
särskilt nötter, jordnötter, ägg och mjölk.

Arbetet Gemensamma riktlinjer för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax i Jönköpings län syftar till att utforma gemensamma riktlinjer i Jönköpings län för vård och omhändertagande av barn och ungdomar med adrenalin som anafylaxiprofylax. Detta har gjorts med utgångspunkt i de gemensamma riktlinjer som landstinget i Dalarna tagit fram och arbetat med sedan 2007.

Uppdaterad: 2018-05-16
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion