Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Pågående  forskningsprojekt inom Primärvårdens FoU

Studie om hälsa och läkemedel hos äldre i särskilda boenden (SHADES)

Projektet syftar till att förbättra vård och omsorg för äldre i särskilda boenden. I studien följs de boende på 10 särskilda boende (SÄBO) i Linköping, Jönköping och Eslöv var 6e månad under 3 år. De boende undersöks av projektsköterskor som registrerar data kring blodtryck, puls, blodvärden och tar blodprover som sparas för senare analys. Olika formulär fylls i (t.ex MMT, SNAC, MNA, DFI, Norton), läkemedelslistor insamlas och vårdtillfällen i primärvård eller på sjukhus registreras. Sammanlagt finns för närvarande data kring 400 boende äldre. Insamlingsfasen avslutas 2011, för att sedan gå in i en mer aktiv analysfas. Avsikten är att resultaten skall leda till interventioner för att uppnå en bättre livssituation för de äldre. I projektet finns för närvarande 4 doktorander.

En 25-års uppföljning HK33-42

I mitten av nittonhundraåttiotalet gjordes en interventionsstudie då alla 757 män i åldersgruppen 33-42 år i Habo kommun inbjöds till en hälsoundersökning. Syftet var i första hand att påverka levnadsvanorna positivt. Även bortfallsgruppen undersöktes på olika sätt (ex. telefonintervju och registerstudier). En fortsättning av detta arbete resulterade i Hälsokurvan, som är ett verktyg för primär och sekundärprevention, och som nu används på många vårdcentraler och skolor i landet.

För närvarande pågår en 25-års uppföljning av männen i Habo genom en ny hälsoundersökning på ett urval av dessa män och enkätundersökning på resten. En ny undersökning av samma grupp män i relativt låg ålder och med så lång uppföljningstid har tidigare inte gjorts i primärvården. Som kontrollgrupp har de män som bodde i grannkommunen Mullsjö 1985 och då var i samma ålder valts. Denna grupp undersöks med enkät. Det görs också registerstudier (patient- dödsorsaks- och cancerregister) på dessa grupper och på svenska män i motsvarande ålder. Datainsamlingen är klar 2011. En doktorand gör ett delarbete på material i studien.

Hälsosamtal med stöd av Hälsokurva för vuxna

Hälsokurvan är ett hälsopedagogiskt verktyg, som graderar och grafiskt sammanfattar de viktigaste frisk- och riskfaktorerna för hjärtkärlsjukdom. Utöver levnadsvanor som fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, tobak och stress ingår psykosocial påverkan, ärftlighet för diabetes och hjärtkärlsjukdom samt body mass index, midjastusskvot, blodtryck och kolesterol.

I Hälsokurvan används olika färger för att ge en förstärkt bild. Hälsokurvan används för att underlätta ett livsstilsinriktat hälsosamtal och öka förståelsen av sambandet mellan de olika frisk- och riskfaktorerna samt stödja patienten att förbättra sina levnadsvanor. Hälsokurvan ingår som en del i landstingets BVC-program och ska erbjudas alla förstagångsföräldrar, när barnet fyllt ett år.

Många vårdcentraler erbjuder dessutom Hälsokurvan primärpreventivt till utvalda åldersgrupper eller långtidssjukskrivna patienter och sekundärpreventivt till patienter med hypertoni, diabetes eller genomgången hjärtinfarkt eller stroke. En kopia på varje Hälsokurva skickas för inmatning i en databas på FoU-enheten. Hälsokurvan har använts sedan 1989 och utvärderats i flera studier, som också ingått som delarbeten i tre avhandlingar.

Hälsosamtal i skolan med stöd av Hälsokurva för ungdomar

Enligt Socialstyrelser riktlinjer för skolhälsovård ska alla elever erbjudas ett hälsobesök i skolhälsovårdens regi år F, 4, 7 och Gymnasiet år 1. Med Hälsokurva för vuxna som förebild påbörjades 2005 ett utvecklingsarbete för att ta fram en Hälsokurvan för ungdomar. I denna Hälsokurva graderas skolsituation, familj och vänner, fysisk aktivitet, fysisk inaktivitet, måltidsordning, matvanor, sömn, tobak, alkohol, upplevd hälsa och vikt på liknande sätt som i Hälsokurva för vuxna.

Hälsokurvan för ungdomar ska tillsammans med hälsoenkäten "Min hälsa" underlättar ett hälsosamtal hos skolsköterskan. En kopia på varje Hälsokurva skickas för inmatning i en databas på FoU-enheten. En doktorand är för närvarande inskriven med inriktning på kvalitativ analys av hälsosamtalet i skolan.

Kardiovaskulära riskfaktorer vid Diabetes (CARDIPP)

CARDIPP är ett samarbetsprojekt mellan Östergötland och Jönköping. Ett stort antal medelålders patienter med typ2 diabetes ahr undersökts med klniskt fysiologiska metoder och följs prospektivt. Syftet är att identifiera riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom.

Kontakt

SHADES:
Christina Lannering

Hälsolyftet/Hälsokurva:
Hans Lingfors

Hälsosamtal i skolan:
Marie Golsäter

CARDIPP:
Anders Tengblad

Uppdaterad: 2016-06-23
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion