Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Liten pojke med hörlurar i dagismiljö, foto Johan Werner

Om barn och buller

Enligt aktuella barnmiljöhälsoundersökningar är ljudmiljön ett högprioriterat område med risk för barnens hälsa. Ljudmiljön påverkar barn både fysisk och psykiskt men även socialt. Utmaningen är att minska skadliga ljud och skapa en ljudmiljö som inbjuder till utveckling, lärande och hälsa.

Det går att göra förbättringar av ljudmiljön med kostnadseffektiva åtgärder, särskilt om fler mindre insatser görs på de platser där behovet är störst. Utvecklingsarbetet kring barnens ljudmiljö är en spännande resa där mötet mellan barn, föräldrar och professioner är i centrum. På den här sidan finns samlade erfarenheter, verktyg, kunskapsunderlag och goda exempel som är utvecklade och testade i ett praktiskt sammanhang.

Välkommen att kontakta oss om du har tips eller frågor. På sidan finns även direktkontakter till många av de team som har praktisk erfarenhet av att göra förbättringar för barnens miljö och hälsa.

Fördjupningsarbete om buller i skolmatsalar 2014

Med utgångspunkt från data i Barnmiljöhälsoenkäten 2011 har Sara Ekström, student vid Linnéuniversitetet i Växjö, genomfört en studie inom ramen för sitt examensarbete i biomedicinsk vetenskap. Syftet var att studera sambandet mellan bullerstörning i skolmatsalen och självskattad hälsa hos de 12-åringar i Jönköpings län som deltagit i enkäten. Resultatet visar att de elever som störts av ljud i skolmatsalen tenderar ha en sämre självskattad hälsa än de som inte störts.

Buller som stressar i skolmatsalar, Sara Ekström (nytt fönster)

Praktiskt stöd för förskolor i Jönköpings län

Under 2007 och 2008 har förskolor i länet ingått i ett nätverk för att förbättra ljudmiljön i förskolan. Tillsammans med barn och föräldrar har personalteam kartlagt situationer, genomfört förändringar och involverat barnen i olika mätmetoder. Under rubriken ”Metoder och verktyg” finns metodik, förbättringsidéer och kontaktuppgifter från de 19 pilotförskolor som varit med i arbetet.

Syftet med nätverket har varit att göra ett positivt genombrott i ljudmiljön. Förskolornas mål har varit att:

  • Skapa en hälsofrämjande ljudmiljö för barn och vuxna inom förskolan.
  • Genomföra åtgärder som inte får försämra andra hälsorisker för barn och vuxna.
  • Säkerställa effektiva och generaliserbara arbetssätt som förbättrar ljudmiljön på förskolan.

Sammanfattning av utvecklingsarbetet kring barn och goda ljudmiljöer

Bildspel: Sammanfattning av resan vi har gjort, resultat och framgångsrika arbetssätt (Pdf 592 kB. Nytt fönster)

Resan fortsätter

Den här webbplatsen är en kanal för att sprida fungerande arbetssätt för barns miljö och hälsa. För att nå fler berörda instanser arrangeras lokala träffar med fokus på ljudmiljön inom förskolan.

En erfarenhet från pilotförskolornas arbete är att förändringar i ljudmiljön kan påverka andra miljöfaktorer. Förekomsten av allergier, UV-strålning, passiv rökning och fysisk aktivitet är andra aktuella områden som behöver utvecklas ytterligare. Inriktningen för fortsättningen är därför att hitta smarta förbättringsidéer för såväl inom- som utomhusmiljön.

Uppdaterad: 2016-03-04
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion