Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/samverkan

Pilotförskolornas förbättringsarbete

för en god ljudmiljö i förskolan.

Mål och arbetssätt

De 19 förskolorna har satt gemensamma mål för perioden. Det handlar om att göra ett positivt genombrott i ljudmiljön. Vi har sammanfattat detta i följande mål:

 • En hälsofrämjande ljudmiljö för barn och vuxna i deltagande förskolor senast den 31:e januari 2008.
 • De åtgärder som görs får inte försämra andra hälsorisker för barn och vuxna.
 • Säkerställa effektiva och generaliserbara arbetssätt som förbättrar ljudmiljön på förskolan.

Alla team har gemensamt följt en serie med lärandeseminarier. Tyngdpunkten ligger dock på det praktiska förbättringsarbetet som sker mellan träffarna, på respektive förskola tillsammans med barn och annan personal. I det sammanhanget har det varit viktigt att deltagande team består av personal från samma avdelning och att rektor och övrig personal är involverade.

Teamens gemensamma resa

Resan inleddes och avslutades med teamträffar på kommunnivå för att ringa in behov, idéer och erfarenheter utifrån varje förskolas förutsättningar. Övriga seminarier genomfördes i helgrupp på Qulturum i Jönköping. Kännetecknande för träffarna var inriktningen på planering, inspiration, erfarenhetsutbyte och verktyg som gav energi till det praktiska förbättringsarbetet på förskolan.

Steg för steg

Här ser du teamens gemensamma resa från augusti 2007 till april 2008 steg för steg:

 1. Projektledningen besöker var och en av teamen på hemmaplan.
 2. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 1:
  - Nuläget beskrivs via kartläggning och poster.
  - Baslinjemätning påbörjas.
  - Förankring av mål och förväntningar hos kollegor.
 3. Lärandeseminarie 1:
  - Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen.
 4. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 2:
  - Mål och metoder för utsatta ljudsituationer bestäms.
  - Minst två förbättringstester med mätningar genomförs tillsammans med barnen.
  - Föräldrarna involveras.
  - Personalmätning påbörjas och genomförs var tredje vecka.
 5. Lärandeseminarie 2:
  - Alla teamen träffas tillsammans med projektledningen.
 6. Teamens egna aktiviteter på förskolan steg 3:
  - Testerna utökas med framgångsrika exempel från andra team.
  - Teamen reflekterar över mätmetoderna och förbättrar dem eventuellt.
 7. Projektledningen besöker var och en av teamen på hemmaplan.
 8. Konferens med syfte att sprida alla erfarenheter från utvecklingsarbetena.

Planering och mätning

För att nå bästa effekt har uppdraget varit att planera och genomföra små förändringar och snabbt se effekten av dem. På så vis blir många små förbättringar sammantaget bättre än att planera för en större förändring.

Under resans gång har teamen utbytt idéer och erfarenheter kring de tester som har gjorts.

Teamen har använt olika mätningsverktyg för att påvisa att testerna har förbättrat situationen för barnen och personalen. Barnens medverkan har varit central. Genom att använda flirtkulor och lappar har barnen bedömt hur exempelvis lunchens eller tamburens ljudmiljö har varit just den stunden.

Resultat

Under resans gång har teamen genomfört ett 70-tal tester. De allra flesta av dessa gav ett bra resultat eftersom testerna är gjorda där behovet av en bättre ljudmiljö har varit störst. Krysset här nedan illustrerar detta. Varje prick är ett genomfört test vars resultat bedöms utifrån hur effekten blev på ljudmiljön samt hur enkelt det var att genomföra.

Effekt på ljudmiljön

De tester som har fungerat bäst har sammanfattats i de förbättringsidéer som finns på den här webbplatsen. För att nå ett bra resultat behövs inte bara förbättringsidéerna utan även ett fungerande arbetssätt, från kartläggning till genomförande och mätning. De kritiska stegen i metodiken finns som en guidning på sidan.

Kontakt

Kontaktuppgifter till pilotförskolorna

Slutrapporter

Teamens egna rapporter över arbetet på sin förskola. (Alla filer är i pdf-format och öppnas i nya fönster):

Eksjö kommun:

Gislaveds kommun:

Gnosjö kommun:

Jönköpings kommun:

Nässjö kommun:

Tranås kommun:

Vaggeryds kommun:

Värnamo kommun:

Uppdaterad: 2012-05-02
Jesper Ekberg, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion