Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Statistik

Regional statistik

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung belyser ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor och genomförs vartannat år i årskurs nio och i år två på gymnasiet. materialet produceras av Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län.
Utveckling i Jönköpings län, Folkhälsoenkät Ung (pdf, nytt fönster)

Sexuellt överförda infektioner (STI)

Könssjukdomar är infektioner som sprids genom att ha sex. 1177 Vårdguiden ger information om olika könssjukdomar. Här visas statistik om klamydia i Region Jönköpings län.
Positiva klamydiafall 2016, Region Jönköpings län

Nationell statistik

Ett antal nationella myndigheter har samlad statistik inom olika områden som rör barn och unga 0-18 år. Ung idag inbegriper åldersspannet 13-25 år.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten följer folkhälsans utveckling inom olika målområden där Barn och unga är ett område.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Barnombudsmannen, Max18 (nytt fönster)

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Kommun- och landstingsdatabasen (nytt fönster)

Skolinspektionen

Skolenkäten HT 2016, Skolinspektionen (nytt fönster)

Statistiska centralbyrån (SCB)

Statistiska centralbyrån (SCB) ansvarar för officiell och annan statlig statistik. Statistiken bygger i stor utsträckning på uppgifter som företag, myndigheter och enskilda personer lämnar till SCB i olika undersökningar. I Barn-ULF har barn (12-18 år) blivit tillfrågade bland annat om situationen i skolan, vad de gör på fritiden och hur de mår. Svaren på frågorna kan även kopplas till uppgifter från deras föräldrar, till exempel föräldrarnas yrke, utbildning och hur familjen bor.

Statistik om aborter

 

I Sverige utförs mellan 35 000 och 38 000 aborter årligen. Abortstatistiken kan bland annat användas vid utvärdering av arbetet för att förebygga oönskade graviditeter.

Statistik om aborter 2015, Socialstyrelsen (pdf, nytt fönster)

Ung idag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor arbetar med ungdomspolitik för det civila samhället. Ung idag är ett uppföljningsverktyg av ungdomspolitiken. Den innehåller indikatorer om ungas levnadsvanor inom olika områden. Indikatorerna kan brytas ner till både regional och lokal nivå samt vara uppdelat på kön.

Ung idag, MUCF (nytt fönster)

Kontakt

Veronica Ottosson
Utredare
036-32 40 92
veronica.ottosson@rjl.se

Uppdaterad: 2019-06-11
Pirjo Väätäjä, Folkhälsoarbete, RLK o Verksamhetsnära funktion