Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Förskrivningsmål 2018

Uppföljning av läkemedelsanvändning är viktig och görs på olika sätt. För Region Jönköpings län sätter Läkemedelskommittén varje år upp förskrivningsmål för att följa upp läkemedelsanvändning. Dessa mål rör områden som:

 • patientsäkerhet,
 • miljö,
 • och ekonomi.

I huvudsak gäller målen för vårdcentraler, men vissa gäller även sjukhuskliniker som noteras nedan.

Få individer ligger till grund för några av resultaten nedan, vilket måste tas hänsyn till vid analys etc.

Resultatuppföljning sker månadsvis i Diverportalen om inte annat anges nedan.

Mått/mål Kommentar/definition

Mått:
Andel invånare 65 år och äldre per vårdcentral som hämtat ut 10 eller fler läkemedelsubstanser (atckod 7)

Mål:

 • Grönt 11% eller lägre
 • Gult 12 % eller lägre

Kommentar:
Resultat i senaste Öppna Jämförelser visar att vi av alla landsting/regioner har störst andel äldre (75 år och äldre) som har 10 eller fler läkemedel. När en person samtidigt använder många läkemedel kallas det polyfarmaci. Trots flera insatser går resultaten åt fel håll.

Studier har visat att detta är förknippat med en:

 • ökad risk för biverkningar,
 • risk för skadliga läkemedelsinteraktioner,
 • lägre följsamhet till ordination
 • läkemedelsorsakade inläggningar på sjukhus.

Resultaten ska ses som diskussionsunderlag.

 

Definition:
Källa: Befolkningsstatistik över listade invånare från Master samt krypterad individdata uthämtade läkemedel inom förmånen.
Ålder 65 år och äldre, samt antal listade invånare (per vårdcentral) som har hämtat ut 10 eller fler läkemedelssubstanser (atckod 7) per kvartal

 

Förslag på åtgärder:

 • Läkemedelskommittén har tagit fram en handlingsplan kring Polyfarmaci med förslag på åtgärder. Planen finns på regionens intranät
 • Enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar är det som Läkemedelskommittén rekommenderar för att minska polyfarmaci. Se Läkemedelsgenomgångar
 • Region Jönköpings län ligger i jämförelse med riket lågt i andel läkemedel som köps som egenvård. Läkemedelskommittén rekommenderar att egenvård tex bör tillämpas vid sjukdomstillstånd av egenvårdskaraktär som beräknas gå över inom 4 veckor med receptfri medicinering. Se mer på Riktlinjer för receptförskrivning av läkemedel som kan köpas receptfritt.

Mått:
pregabalin (Lyrica)

Mål:
< 3 DDD per tusen invånare och dag

Kommentar:
Användningen av pregabalin (Lyrica) i länet är fortfarande bland de högsta i riket., men utvecklingen går åt rätt håll. Läkemedelskommittén för dialoger med kliniker på sjukhus och vårdcentraler.

Sjukhuskliniker:
Måttet DDD per tusen invånare och dag är inte tillämpbart för sjukhuskliniker. Berörda klinikers förskrivningsmönster (mätt i DDD och kostnader) kommer dock att diskuteras i samband med läkemedelsdialoger etc.

 

Definition:
DDD i förhållande till listade invånare och dagar, ATC kod N03AX16.

Mått:
Långverkande bensodiazepiner till 75 år och äldre 
 

Mål:
< 12 DDD per tusen invånare och dag

Kommentar:
Gäller diazepam (Stesolid), nitrazepam (Apodorm) och flunitrazepam (Flunitrazepam).

Med tilltagande ålder ökar känslighet och halveringstid för bensodiazepiner med åtföljande risk för fall och försämrad mental förmåga. Socialstyrelsen har i sina råd att förslaget att långverkande läkemedel till åldersgruppen ≥ 75 år bör undvikas och att bensodiazepiner och besläktade läkemedel endast bör användas för kortvarigt bruk. Ingår också som uppföljningsindikator i handlingsplanen för ”äldre och läkemedel” .

 

Definition:
DDD i förhållande till listade invånare (75 år och äldre) och dagar, ATC koder N05BA01, N05CD02, N05CD03.

 

Förslag på åtgärder:

 • Bland de lugnande medlen (ATC N05B) är oxazepam (N05BA04) att föredra vid oro eftersom det har relativt kort halveringstid som inte påverkas av åldern och det saknar aktiva metaboliter.
 • Vid indikation sömn rekommenderas oxazepam eller zopiklon.

Mått:
NSAID till åldersgruppen 75 år och äldre

Mål:
< 25 DDD per tusen invånare och dag

Kommentar:
Gäller läkemedel under ATCkod M01A (diklofenak, naproxen, ibuprofen med mera)

Resultatet har förbättrats under året men ligger långt ifrån målet. Samtliga NSAID är behäftade med ökad risk för magblödning, vätskeretention, hjärtinkompensation, nedsatt njurfunktion och kognitiva störningar i synnerhet hos äldre. Diklofenak och naproxen är dessutom miljöpåverkande. Socialstyrelsen rekommenderar därför att dessa endast ska ges under en begränsad tid, när ett inflammatoriskt tillstånd föreligger och när effekten av paracetamol är otillräcklig. En hög andel av dem som har Apodos står på kontinuerlig behandling.

 

Definition:
DDD i förhållande till listade invånare (75 år och äldre) och dagar, ATC kod M01A.

 

Förslag på åtgärder:

 • Samtliga NSAID har en ökad risk för magblödning, vätskeretention, hjärtinkompensation, nedsatt njurfunktion och kognitiva störningar i synnerhet hos äldre. Dessa ska därför ges under en begränsad tid till äldre (max 1-2 veckor), när ett inflammatoriskt tillstånd föreligger och när effekten av paracetamol är otillräcklig. Fakta Smärta har tagit fram rekommendationer för behandling av smärta hos äldre, Smärtbehandling hos äldre

Mått: Ålders- och täckningsgradsviktad antibiotikaförskrivning 

Mål: Regionens övergripande mål är <280 recept/1000 invånare.

Kommentar:
Ingår som kvalitetsindikatorer 2017 i primärvården.
< 290 recept/1000 invånare = hel ersättning
< 320 recept/1000 invånare = halv ersättning

Målet för respektive vårdenhet avgörs utifrån vårdenhetens andel av total förskrivning.

Definition:
Läs mer om definition/kommentarer här

Mått: Cefalosporiner (J01DB-DD) (på rekvisition)

Mål:  <8 % av total antibiotikarekvisition (J01 exkl J01XX05), mätt i DDD per 100 vårddagar

Kommentar:
Uppföljningsrapport finns i Diverportalen. Sökväg:
Ledning - Strama - Antibiotikaförskrivning från slutenvård - Rekvisitioner

Cefalosporiner inducerar antibiotikaresistens, fr a hos tarmbakterier. Preparaten har också en stor benägenhet att framkalla kolit orsakad av clostridium difficile. Förskrivningen bör i möjligaste mån begränsas till strikta indikationer enligt länets riktlinjer för antibiotikabehandling av samhällsförvärvade infektioner i sluten vård.

 

Definition:
DDD i förhållande till 100 vårddagar, ATC-kod J01DB-DD

Mått:
Läkemedelsgenomgångar

Mål:
Patienter 75 år eller äldre med minst 5 samtidigt pågående läkemedelsordinationer ska ha haft en läkemedelsgenomgång under den senaste 12-månadsperioden, enligt Socialstyrelsens riktlinjer

Kommentar:
Efter samråd med MPG-primärvård har vi i år valt att ersätta måttet från 2012 om polyfarmaci (andel 10 eller fler läkemedel) på grund av att det är svårt att ta fram regelbunden uppföljning av hur måttet utvecklas lokalt.

Måttet ersätts med kvalitetsmåttet i primärvården om läkemedelsgenomgångar. I riktlinjer om läkemedelsgenomgångar kommenteras polyfarmaci, som i Öppna jämförelser visar dåliga resultat för Landstinget i Jönköpings län.

Ingår som kvalitetsindikatorer 2015 i primärvården

 

Definition
Läs mer om definition/kommentarer här

 

Förslag på åtgärder:

Enkla och fördjupade läkemedelsgenomgångar är det som Läkemedelskommittén rekommenderar för att minska polyfarmaci. Se Läkemedelsgenomgångar

 

Ansvarig

Mårten Lindström
ordförande i läkemedelskommittén
036-324191

Uppdaterad: 2018-06-12
Lars Abrahamsson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion