Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Ny rutin för kontroll av vitala parametrar på alla patienter i länets sjukhus

Från och med 1 december 2013 ska vitala parametrar (blodtryck, andningsfrekvens, saturation och hjärtfrekvens) kontrolleras på ALLA nyinlagda patienter under de första två vårddygnen.

– Vi vill med detta arbetssätt tidigt fånga upp patienter som är, eller håller på att bli, kritiskt sjuka, säger Terje Blomstrand, biträdande chefläkare Värnamo sjukhus.

– Att det nu införs som rutin på alla patienter beror på att det visat sig för svårt att veta vilka patienter man ska kontrollera, eftersom patienten kan verka ganska opåverkad, men ändå vara mycket allvarligt sjuk.

Rutinmässig övervakning

Övervakningen ska göras rutinmässigt och utan särskild ordination på alla vuxna inom somatisk slutenvård vid ankomst till vårdavdelning (utgångsvärde) och därefter morgon och kväll i två dygn.

På patienter som läggs in på grund av infektion, eller som opererats i buken, ska kontrollerna göras varje arbetspass, det vill säga tre gånger per dygn under två dygn.

Länsgemensamma rutiner

Chefläkarna och ledningsgrupperna på de tre sjukhusen har beslutat att införa systemet och det är verksamhetschefernas respektive vårdenhetschefernas ansvar att all personal känner till och följer dessa rutiner.

Rutinerna är länsgemensamma och definierar tydligt hur och vem som ska agera vid utfall i vitala parametrar, se PM (länk nedan)

– Med detta hoppas vi tidigt kunna identifiera och sätta in adekvata åtgärder på våra patienter, och därmed förhindra både behov av intensivvård och oväntade hjärtstopp. Sjukhus som infört detta arbetssätt har kunnat visa sådana effekter, säger Terje Blomstrand.

Mer information

Vitala parametrar – Länsgemensamt PM

Webb-red:

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2014-12-22
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion