Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Beskrivning av åtgärderna

Kriterier för MIG finns

Systemet bygger på att kontrollera vitala funktioner.

MIG-kriterierna är:
- Blodtryck <90mmHg
- Andningsfrekvens <8 eller >30
- Saturation <90 %
- Puls <40 eller >130
- Medvetandesänkning/kramper

- Allvarlig oro över patientens tillstånd

Kontakt med patientansvarig läkare alternativt jourhavande läkare

När man hittat en patient som faller in under något av kriterierna för MIG, bör patientansvarig sjuksköterska kontakta patientansvarig/jourhavande läkare. Läkaren tar (om behov finns) kontakt med narkosläkare, för att bedöma, åtgärda och följa upp avvikelserna i patientens vitalfunktioner. I samband med bedömning av patienten, kan det också bli aktuellt med vårdnivåbedömning. Detta görs i samråd med patientansvarig/jourhavande läkare. Då beslutas om intensivvård är aktuell för patienten.

Personal påbörjar behandling, eventuellt med hjälp av MIG

Avdelningspersonalen påbörjar behandlingen. Vid behov, kan man få hjälp av MIG med exempelvis nålsättning, vätske- och läkemedelstillförsel, sekret-mobilisering och odlingar.

Bedöm behovet av uppföljning då patienten stannar på avdelning

I de fall man beslutar att patienten ska stanna kvar på vårdavdelningen, görs en bedömning om behov av uppföljande kontakt.  

Dokumentation i avsett MIG-dokument

Avdelningspersonalen ansvarar för att händelseförloppet dokumenteras i patientjournalen. IVA-sjuksköterskan ansvarar för dokumentation i särskilt MIG-dokument (ej journalhandling). Läkare signerar given ordination.
MIG-sjuksköterskan tar med sig MIG-dokumentet till IVA efter avslutad behandling.

Område 1

Utveckla akutteam/MIG-team/Vitala parametrar

Uppdaterad: 2018-06-05
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion