Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälsoundersökning för nyanlända

Enligt Lag (2008:344) om hälso-och sjukvård åt asylsökande, flyktingar mfl har Landstingen ansvar att erbjuda en inledande hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Vilket även gäller även för barn tom 18 år, som undanhåller sig vekställighet av avvisning- eller utvisningsbeslut.

Hälsoundersökningen är frivillig och den asylsökande har rätt att tacka nej, men det är av vikt att motivera och uppmuntra om behovet och syftet.  Det är dock viktigt att påpeka att vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig (Smittskyddslagen kap. 2 2§).

Syfte med hälsoundersökning:

  • Att tidigt upptäcka akuta sjukdommar, allvarlig ohälsa samt fastställa vårdbehovet hos den enskilde gällande omedelbar vård och/eller vård som inte kan anstå (sistnämda gäller asylsökande vuxna).
  • Ur smittskyddssynpunkt hindra spridning av allmänfarliga sjukdomar, genomgång av vaccinationsstatus.
  • Introduktion till svensk hälso- och sjukvård med information om hur landstingets verksamhet avsende hälso-och sjukvård, tandvård, barnhälsovård, mm fungerar.
  • Underlätta fortsatt kontakt med barnhälsovård, skolhälsovård och folktandvård vad gäller barn och ungdommar.

Hälsoundersökningen och provtagningen ska behovsanpassas och differentieras med hänsyn till de risker för ohälsa och bakgrundsfaktorer som föreligger. Vid tortyrskador bör bedömningen göras särskilt omsorgsfull.

Det är av vikt att informera den nyanlände om att sekretess och tystnadsplikt råder för den läkare och sjuksköterska som genomför hälsoundersökningen.

I ”Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:4. Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar” anges vad en hälsoundersökning och provtagning ska innehålla och omfatta.

Kostnaderna för en inledande hälsoundersökning återsöks hos staten (Migrationsverket), om inte undersökningen tidigare har genomförts.
 

Hälsoundersökning för barn

Behovet och omfattningen av hälsoundersökning varierar beroende på vilket land barnet kommer ifrån. Följande barn har rätt till kostnadsfri hälsoundersökning inom Landstinget:

  • Flyktingbarn/asylsökande med eller utan förälder
  • Anknytningsbarn som kommer till förälder som redan finns i Sverige.
  • Barn som immigrerar till Sverige med en eller två föräldrar.
  • Adoptivbarn.
  • Barn och ungdomar från östra och sydöstra Europa.

Barn från Skandinavien, Centraleuropa, USA, Canada, Australien och Nya Zeeland behöver normalt ingen hälsoundersökning.

Ersättning för hälsoundersökning kan ansökas hos migrationsverket för de två första punkterna om inte undersökning tidigare är genomförd.

Uppdaterad: 2014-03-03
Therése Eklöv, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion