Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Hälso- och sjukvård till asylsökande vuxna

Regionens ansvar

Regionen har ansvar för sjukvård till asylsökande vuxna och omfattar hälso- och sjukvård enligt 4§ Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) inklusive tandvård enligt 6§ Tandvårdslagen (1985:125). Regionen har ansvar för sjukvård och tandvård när det föreligger behov av akut, omedelbar vård eller behov av vård som inte kan anstå.

Den asylsökande har rätt till preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort samt vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen (2004:168 ) under asyltiden.

Vad är akut, omedelbar vård och vård som inte kan anstå?

Se länk till socialstyrelsen "vård som inte kan anstå".

Ansvarig vårdpersonal bedömer vårdbehovets art utifrån att patienten inte ska komma till skada. Avgörande vid bedömningen är om en fördröjning av vårdinsatserna kan leda till:

 • allvarliga följder med fara för patientens liv
 • ökade risker för samhället vid risk för smitta
 • avsevärt sämre prognos eller ökad risk för komplikationer
 • svår värk, svår ångest eller svår depression

Vad som avses med "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren, tandläkaren eller annan ansvarig vårdpersonal.

Den asylsökande ska vid uppsökande av vård visa upp ett LMA-kort som Migrationsverket utfärdar. Migrationsverket ersätter kostnaden för hälsoundersökning vid ett tillfälle och vård enligt överenskommelsen, för personer som fyllt 18 år.

För dem som fått permanent uppehållstillstånd (PUT) men inte blivit kommunplacerad gäller:

 • De har rätt till sjukvård och tandvård som övriga bosatta i länet.
 • De ska uppvisa LMA-kort och PUT-bevis.
 • De betalar avgift som asylsökande.
   

Asylsökande patienter som är utskrivningsklara men som har kvarstående vårdbehov som inte kan anstå

Asylsökande omfattas inte av Lagen om stöd och service tilll vissa funktionshindrarde (LSS) och inte heller omfattas de av Socialtjänstlagens biståndsbestämmelser utan istället av lagen om mottagande av asylsökande m fl, (LMA)

Detta innebär att region/landsting med asylsökande patienter som inte längre är i behov av sluten vård men som ändå har fortsatta vårdbehov får utföra vården i egen regi, avtal med patientens vistelsekommun eller med annan entreprenör om den sjukvårdsservice eller om de sjukvårdsrelaterade tjänster som patienten anses vara i behov av.

Statlig ersättning för detta regleras i gällande avtal och i förordningen vilket i praktiken innebär att kostnaderna antingen ryms inom ramen för schablonersättning och i de fall de för en och samma vårdkontakt överstiger 100 000 kr får återsökas från Migrationsverket.

Inledande hälsoundersökning

Asylsökande ska erbjudas ett inledande hälsosamtal och hälsoundersökning så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och den asylsökande har rätt att tacka nej. Det är dock viktigt att påpeka att vid misstanke om allmänfarlig sjukdom är den enskilde skyldig att låta undersöka sig (Smittskyddslagen kap. 2 2§).

Hälsoundersökningen och provtagningen ska behovsanpassas och differentieras med hänsyn till de risker för ohälsa och bakgrundsfaktorer som föreligger. Vid tortyrskador bör bedömningen göras särskilt omsorgsfull.

Hälsoundersökningen syftar till:

 • att uppmärksamma personer som är i behov av omedelbar psykisk eller somatisk vård.
 • att uppmärksamma behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat).

Hälsosamtalet ger också en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Kostnaderna för ett inledande hälsosamtal och hälsoundersökning återsöks hos staten, om den inte utförts tidigare.

I ”Allmänna råd från Socialstyrelsen 1995:4. Hälso- och sjukvård för asylsökande och flyktingar” anges vad en hälsoundersökning och provtagning ska innehålla och omfatta.

Mer information

Kontaktpersoner

Smittskydd
Malin Bengnér
Smittskyddsläkare
Tel: 010-242 23 34

 

Primärvård
Staffan Ekedahl
Distriktsläkare
Tel: 036-32 58 27

Uppdaterad: 2018-04-12
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion