Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Litteraturtips om flyktingmottagning, vård av flyktingar och kulturkrockar

Angel, Birgitta: Att möta flyktingar
Stockholm: Studentlitteratur 2004

Boken förmedlar grundläggande kunskaper om flyktingars livsvillkor i ursprungslandet och i exilen. Den tar upp innebörden och betydelsen av upplevda traumatiska händelser i form av politisk förföljelse, förtryck, fängelse, krig och allvarliga förluster.

En stor del av boken ägnas åt olika former av insatser och åtgärder för nyanlända flyktingar.

 

Barbosa da Silva, António: Vårdetik för ett mångkulturellt Sverige
Stockholm : Studentlitteratur 2003

Antalet äldre invandrare kommer att öka bland vårdtagarna, vilket leder till krav på bättre kunskaper hos de människor som i sitt yrke har ansvar för vård och omvårdnad. I slutänden handlar det om att förbättra patientens vård och om omvårdnad i ett mångkulturellt Sverige. Huvudsyftet med boken är att presentera en vårdetik där förutsättningarna för den öppna och holistiska vård modellen diskuteras bl.a. avseende helhetssynen på människan, människovärdet, invandrarens möte med svensk sjukvård och förutsättningarna för en kulturdialog.

 

DeMarinis, Valerie: Tvärkulturell vård i livets slutskede
Stockholm : Studentlitteratur 1998

Boken riktar in sig på möten mellan människor från olika kulturer. Den tar upp begrepp som kultur, symboler och ritualer, hälsa och ohälsa, palliativ vård och döden

 

Ekblad, Solvig: Möten i vården – transkulturellt perspektiv på hälso- och sjukvården
Stockholm : Liber utbildning 1996

Boken tar bland annat upp hur man kan bemöta människor som bär på minnen av krig och flykt. Hur man kan arbeta med tolk och hur man kan nå fram till dementa som inte kan svenska. Hur man kan skilja på patologiska tillstånd från naturliga reaktioner på extrem psykisk stress.

 

Elmeroth, Elisabeth:   Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
Lund : Studentlitteratur 2009

Det är det våld som aldrig tar slut som föder flykten. När människor lyckas fly tvingas de att lämna sitt tidigare liv bakom sig. Några av dem tar sig till Europa och Sverige. De finns runt om i vårt samhälle.

 

Franck, Martina: Multikulturell kvinnohälsa – med fokus på gynekologi och obstetrik
Stockholm : Gothia 2010

Teman som behandlas är bland annat graviditet, förlossning, förebyggande hälsovård och kvinnlig könsstympning.

 

Hanssen, Ingrid: Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle
Stockholm : Studentlitteratur 2007

Hur ska vårdpersonalen förhålla sig till  sjukdomsförklaringar och förväntningar på behandlingen som skiljer sig från dem som man är van vid? Vilken roll spelar en människas tro och kultur i mötet med vården?
 

Invandrare och hälsa. Red. Kurdo Baksi
Stockholm : Svartvitts förlag 1999

Människor som arbetar praktiskt med invandrarnas hälsa har i denna bok skrivit ned sina erfarenheter av det mångkulturella Sverige ur invandrarnas och flyktingarnas hälsosituation i Sverige.

 

Invandrarskap, äldrevård och omsorg. Red. Sandra Torres och Finnur Magnússon
Malmö : Gleerups 2010

Vad innebär det att arbeta med äldre utlandsfödda i skandinavisk äldreomsorg? Vilken betydelse för äldrevården och omsorgen får de erfarenheter som omsorgspersonal med invandrarbakgrund har?

 

Melle, Anna: Att åldras i ett främmande land
Höganäs :  Kommunlitteratur 2006

Alltfler invandrare vårdas inom omsorgen. Mötet mellan olika kulturer leder ibland till problem. Med en bättre förståelse för varandras kulturer, vanor och traditioner skulle  många vardagssvårigheter kunna undvikas.

 

Människor och tro – svensk sjukvård möter världsreligionerna
Älvsjö : Multi-Faith Rådgivning 1997

Vad betyder tron i livets utsatthet? Hur kan man som personal visa respekt? Genom livsnära reportage, fakta och samtalsvägledning ger boken en inblick i de sex världsreligionerna: hinduism, buddhism, judendom, kristendom, islam och sikhism.

 

Mänskliga möten över gränser – vård och social omsorg i det mångkulturella samhället
Stockholm : Liber 2009

Det finns ca 1, 4 miljoner människor i Sverige som kommit hit från andra länder. Många av dem uppsöker medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Men det finns kunskapsbrister hos vårdgivare och myndigheter om hur man på bästa sätt kan hjälpa och stödja personer med annan bakgrund än den traditionellt svenska. Den här boken försöker fylla några av dessa luckor.

 

Nätverksfamiljen / under redaktion av Margareta Bäck-Wiklund & Thomas Johansson.
Stockholm : Natur och Kultur, 2008     

Denna bok skildrar samtidens mångfald i samlevnadsformer, t ex den traditionella kärnfamiljen, nya familjebildningar med styvföräldrar och egna samt gemensamma barn, ensam mor-familjen, heltids-eller deltidspappan, den homosexuella familjen och den inflyttade familjen från en annan kultur. I bokens andra del fördjupas resonemangen kring det nya fader- och moderskapet, fosterfamiljen, den utsatta familjen, våld i familjen och problematik kring barnlöshet.

 

Olsson, Ingela: Kulturmöten & kulturkrockar i vården – praktisk vägledning för personal inom vård och äldrevård
Viken : Moris förlag 2007

En bok som ökar förståelsen mellan människor och underlättar mötet mellan den svenska sjuk- och åldringsvården och invandrarpatienten.

 

Omvårdnad i mångkulturella rum : frågor om kultur, etik och reflektion
Lund : Studentlitteratur, 2010

Denna bok handlar om omvårdnad och tar samhällets etniska och kulturella mångfald som sin utgångspunkt. Syftet med boken är att ge en nyanserad grund att reflektera över vad den betyder i sjuksköterskors yrkesutövning och bidra till att läsaren blir bättre rustad att möta en mångfasetterad verklighet. Bokens valda ledmotiv är kultur, etik och reflektion. Boken problematiserar begreppet kultur och reser etiska frågor om yrkesutövningen och dess sammanhang.

 

Psykosocial miljö och stress. Red. Töres Theorell
Stockholm :  Studentlitteratur 2003

Bland annat tar boken upp den betydelse den psykosociala miljön kan ha för flyktingar och invandrare i samband med migration.
 

Samuelsson, Jan: Muslimers möte med svensk sjukvård och skola
Stockholm :  Studentlitteratur 1999

Författaren redogör för den islamiska synen på begreppen hälsa och sjukdom samt de förklaringsmodeller för sjukdom som är vanliga i islamiska länder.

 

Socialstyrelsen Inför döden – om hänsyn till olika religiösa och etniska grupper i sjukvården
Socialstyrelsen 1981

En bok som kan vara till hjälp både i det praktiska arbetet och i samtalen med de anhöriga

 

 

 

Mer information

Catarina Rådefjäll
Biblioteket, Futurum

Uppdaterad: 2015-01-07
Yvonne Stolt, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion