Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Infektioner vid venösa infarter

De obligatoriska åtgärderna är vad som ska göras för att förebygga infektioner vid centrala venkatetrar (CVK) under kort tid, dvs CVK som sitter kvar hos patient mindre än 3-4 veckor. De flesta åtgärderna kan även tillämpas på långtidssytem och hemodialyskatetrar – men då måste åtgärderna anpassas. Basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga infektioner och smittspridning och ska alltid tillämpas!

 

Definition av CVK relaterad infektion

 

Obligatoriska åtgärder

  • Iaktta korrekt indikation för inläggning av kateter.
  • Använd steril inläggningsteknik.
  • Inspektera CVK och instickställe dagligen 
  • Utvärdera behovet dagligen.
  • Ställ diagnos av kateterrelaterad infektion.

Arbetsbeskrivningar om handhavande av venösa centrala infarter

  OBS! Viktig rutinändring gällande subkutana venportar

Ytterligare åtgärder
Har man trots god följsamhet till dessa rutiner problem med CVK-infektioner, vilket exempelvis kan bero på patienturval, måste man lägga till ytterligare åtgärder. Exempel på sådana är klorhexidinförband, antimikrobiella katetrar och antimikrobiella låslösningar.

Patientinformation

Länk till patientinformation för venport på 1177.se
Länk till patientinformation för central venkateter på 1177.se
Länk till patientinformation för perifert inlagda centrala kateter PICC-line  

 

Checklistor:

Uppföljning

Uppföljning av följsamhet till åtgärderna

Procent positiva odlingar

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Fredrik Hammarskjöld,

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Fredrik Hammarskjöld,
Jönköping

Milena Najgrodzka jakubczyk, Överläkare
Eksjö

Jacob Hultdin,
Värnamo

Mål

På nationell nivå:

Halvera förekomsten vårdrelaterade infektioner

På verksamhetsnivå:

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder

Mätetal

Under uppbyggnad

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Fördjupning

Varför är det viktigt att följa åtgärderna

Referenser

Presentationsmaterial

Instruktionsfilm

Central venkateter


- omläggning och byte av kranar och aggregat enligt länsgemensam checklista

Utbildningsmaterial som kan användas tillsammans med filmen om central venkateter:
Teoretiska frågor för hantering av central venkateter, CVK

Hantering av venport enligt länsgemensam checklista

- Nålsättning, spolning och borttagning av nål i en venport enligt länsgemensam checklista. Filmen ska fungera som ett komplement till arbetsbeskrivningen "Användande av venport" som finns tillgänglig på Region Jönköpings läns intranät.

Utbildningsmaterial som kan användas tillsammans med filmen om venport:
Teoretiska frågor för hantering av venport, utan svar ( word)
Teoretiska frågor för hantering av venport med svar ( word)

Hantering av piccline (pdf)


Powerpointpresentationer
Venport
Central venkateter
Piccline

Bra länklar

 

Så gör vi i Region Jönköpings län

 

Uppdaterad: 2020-10-27
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion