Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Beskrivning av åtgärdena

Använd korrekt antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax ges enligt lokala anvisningar utformade efter rekommendationer från en SBU-rapport.

Det saknas vetenskaplig dokumentation för att upprepade antibiotikadoser efter avslutad operation förhindrar fler postoperativa infektioner än enkeldosregimer.

Antibiotika med kort halveringstid, t.ex. penicilliner ges intravenöst inom en timme före operationsstart. Om operationstiden överstiger tre timmar eller vid stora blodförluster bör ytterligare en dos ges.

Antibiotika med hög biotillgänglighet och lång halveringstid, som trimetoprimsulfa, kan ges peroralt till patienter med normal mag-tarmfunktion. Administreringen bör ske minst två timmar före operationsstart.

Följ rutiner för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning

Patienten ska genomgå helkroppstvätt (duscha) före operation så att hon eller han är synligt ren. Patienter som ska genomgå kärlkirurgi, ortopedisk kirurgi, hjärtkirurgi eller annan operation där hudbakterier är en vanlig orsak till allvarliga infektioner, ska i normalfallet förberedas med dusch med klorhexidintvål minst två gånger före operation.

Hår får inte rakas bort. Om hår måste tas bort ska det klippas av i så nära anslutning till ingreppet som möjligt.

Huden omkring operationsområdet ska desinfekteras omedelbart före operationen. Klorhexidinsprit ska alltid användas.

Uppmana till rökstopp före operation

I samband med den preoperativa bedömningen ska de patienter som är rökare uppmanas till och få hjälp att sluta röka minst fyra veckor före operationen.

Registrera postoperativa sårinfektioner

Postoperativa sårinfektioner ska registreras kontinuerligt.

Uppföljningstiden bör vara minst en och helst tre månader, för implantationskirurgi dock minst ett år.

Registreringen görs som ett led i det egna lokala kvalitetsarbetet och varje verksamhet ska ha regelbunden uppföljning och analys av sina resultat och rutiner för att ge återkoppling.

Kontakt

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2011-08-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion