Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

För patienten innebär det lidande och bekymmer att få en infektion. Postoperativa sårinfektioner är den näst vanligaste typen av vårdrelaterade infektioner i Sverige.1 De har visat sig leda till ökad mortalitet, ökat antal återinläggningar, förlängda vårdtider och ökade kostnader. Postoperativa sårinfektioner är kostsammast av de vårdrelaterade infektionerna. Kostnaden för postoperativa sårinfektioner har i Danmark beräknats till en procent av den nationella sjukhusbudgeten.

Använd korrekt antibiotikaprofylax

Antibiotikaprofylax ges inför vissa kirurgiska ingrepp för att minska risken för postoperativ sårinfektion. Antibiotikan minskar antalet bakterier i operationsområdet och förhindrar spridning av bakterier i vävnaderna. Risken för postoperativ sårinfektion varierar med graden av bakteriell förorening och
typen av ingrepp. Därför måste rutinerna för antibiotikaprofylax vara olika för olika typer av operationer. Operativa ingrepp klassificeras ofta i förhållande till graden av bakteriell kontamination såsom rena, rena-kontaminerade, kontaminerade och smutsiga ingrepp. Om det anses finnas en infektion redan då operationen inleds, såsom vid smutsiga operationer (t.ex. vid tarmläckage, infekterad galla eller var från en infekterad blindtarm), ges antibiotika i terapeutiskt syfte. Vid renakontaminerade och kontaminerade operationer finns det dokumentation för att antibiotikaprofylax minskar antalet postoperativa infektioner. Vid till exempel kolorektal kirurgi är risken för postoperativ sårinfektion 30–60 procent utan profylax och 5–10 procent med profylax. Vid rena operationer
är infektionsfrekvensen mindre än två procent och därför rekommenderas i regel inte antibiotikaprofylax. Undantag är hjärt-kärloperationer, proteskirurgiska ingrepp och operationer på patienter med nedsatt immunförsvar.

Vid val av lämpligt antibiotikum för profylax måste flera faktorer beaktas, såsom antibakteriellt spektrum, risk för resistensutveckling, biverkningar, farmakokinetiska och farmakodynamiska egenskaper, dokumenterad effekt och kostnad. Antibiotika som används vid behandling av infektioner bör undvikas vid profylax på grund av risken för resistensutveckling. För att profylaxen ska vara framgångsrik krävs lämpliga antibiotikakoncentrationer i såväl serum som vävnadsvätska vid tidpunkten för incisionen och så länge operationen pågår.

Följ rutinen för preoperativ huddesinfektion och eventuell håravkortning

Att patienten ska vara synligt ren vid intagningen på operationsavdelningen råder det enighet om.

En ökad infektionsfrekvens hos patienter med patogena bakterier på huden omedelbart före operation har kunnat påvisas. Vilken påverkan preoperativ helkroppsdesinfektion (dusch med klorhexidintvål) har på frekvensen postoperativa sårinfektioner är svårt att bedöma, eftersom olika studier har visat olika resultat. Helkroppsdesinfektion ger dock en signifikant sänkning av bakterieförekomsten på hudkostymen i minst två dygn. Patienter som ska genomgå kärlkirurgi, ortopedisk kirurgi, hjärtkirurgi eller annan operation där hudbakterier är en vanlig orsak till allvarliga infektioner bör förbereda
sig och duscha med klorhexidintvål minst två gånger före operation. För avsedd effekt är det viktigt att patienten får tydliga instruktioner om hur duschen ska gå till och om möjligt hjälp med utförandet om det behövs.

Håravkortning utgör inte i sig en infektionsförebyggande åtgärd, eftersom ingen ökad risk för infektion har påvisats då håret har sparats. Om hår ska tas bort ska det inte göras genom rakning, eftersom det ger en högre infektionsfrekvens än andra metoder för hårborttagning. Håret ska tas bort i så nära anslutning till ingreppet som möjligt.

Desinfektion av huden omkring operationsområdet med klorhexidinsprit omedelbart före ingreppet ger sänkt infektionsfrekvens och ska alltid göras.

Uppmana till rökstopp före operation

Kliniska observationsstudier har visat att rökare har högre andel postoperativa sårinfektioner än icke-rökare. I en klinisk experimentell studie visade man att rökuppehåll under fyra veckor före operationen signifikant minskade frekvensen sårinfektioner. En metaanalys bekräftade värdet av rökstopp,
men det måste sannolikt omfatta minst fyra veckor för att påverka den postoperativa frekvensen av sårinfektioner.

Registrera postoperativa sårinfektioner

System för registrering och återrapportering av postoperativa sårinfektioner är en förutsättning för lämpliga åtgärder. Infektionsregistrering i sig leder till färre infektioner. I flera korttidsstudier rapporteras en initialt upp till halverad risk för infektioner vid kirurgiska ingrepp efter det att registrering har införts, trots att andra rutiner och riktlinjer inte har ändrats.

 

Kontakt

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2011-08-23
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion