Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Adekvat diagnostik, behandling och uppföljning

 

Diagnostik
Lunginflammation vid respiratorvård (ventilatorassocierad pneumoni, VAP) är en så kallad nosokomial infektion. Det är en infektion som drabbar patienten efter minst 72 timmars respiratorbehandling.

En nosokomial infektion fastställs när minst två av kriterierna för SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome) uppfylls.
Kriterierna är:
- feber >38 o eller <36 o
- hjärtfrekvens >90/min
- andningsfrekvens >20/min eller pCO2<4.3 kPa
- B-LBK <4 x 109 eller >12 X 109/1 eller >10 % omogna former

 

För VAP-diagnos krävs följande villkor:

- SIRS och purulent sekret eller nytillkomna lunginfiltrat

- positiv odling via bronchoscop med slutet borstprov eller bronchsköljvätska


För beskrivning av bronchsköljvätskeprov samt slutet borstprov, se Arbetsbeskrivning för diagnostik och registrering av nosokomiala infektioner på IVA   (LÄNK publiceras senare)

Behandling
Antibiotika sätts oftast in utan att det finns någon känd mikroorganism. Därför ska odling tas först och empirisk behandling ges. Efter odlingssvar justeras eventuellt antibiotika. Den totala behandlingstiden bör vara åtta dagar. För att rätt antibiotika ska kunna ges, krävs kunskap om vilka mikroorganismer som är aktuella på den egna enheten. Policy för empirisk behandling bör utformas i samråd mellan intensivvårdsläkare, infektionsläkare och mikrobiolog.

Uppföljning
En kontinuerlig uppföljning är av största vikt, för att se till att ordinerade rutiner följs och att rätt behandling ges. För VAP gäller framför allt uppföljning av profylaktiska rutiner, VAP-incidens, mikrobiologi och resistensmönster.

 

Område 6: Förebygga lunginflammation vid respiratorvård

 

Uppdaterad: 2008-06-13
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion