Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

10. VRI och spridning av MRB - STRAMAVRI och spridning av MRB - Strama

 

 

 

 

Obligatoriska åtgärder

Länkarna går till Enheten för smittskydd och vårdhygien. Här finns beskrivning av åtgärderna, definition av MRB och varför det är viktigt att följa åtgärderna.

Checklista:

Checklista för screening

Uppföljning

Infektionsverktyget är ett nationellt enhetligt IT-stöd som ska användas i lokalt förbättringsarbete. Syftet är att förebygga vårdrelaterade infektioner och förbättra kvaliteten i användningen av antibiotika.

Infektionsverktyget består av:

  • Registreringsfunktion i Cosmics läkemedelsmodul
  • En nationell databas för all insamlad data
  • Ett nationellt webbaserat rapportverktyg där verksamheterna själva hämtar sina utdatarapporter

Införande i hela Region Jönköpings läns slutenvård sker 21 januari 2014. Senare under våren ska klinikerna med stöd av Smittskydd Vårdhygien validera registrerad data. Till hösten planerar enheten att börja jobba med rutiner för uppföljning och analys på både landstings- och kliniknivå. Slutenvårdens Strama-team kommer ha en central roll i detta arbete. Se mer till höger!

Sista nationella PPM i mars 2014

Sedan 2008 genomförs i SKL:s regi, nationella punktprevalensmätningar (PPM) av förekomsten av VRI hos de patienter som vårdas inneliggande på sjukhus. Görs två gånger om året.

På Höglandssjukhuset, Ryhov samt Kvinnokliniken i Värnamo görs månatliga mätningar utifrån samma protokoll som de nationella.

Den sista nationella punktprevalensmätningen av VRI görs 26 mars 2014. I landstinget kommer vi fortsätta med månatliga mätningar av hur många patienter som har en KAD, eftersom det utgör en stor riskfaktor för VRI. Vårdenheternainformeras om hur KAD-mätningen ska gå till. Mer om VRI-mätningar

Screeningodlingar

I arbetet med att förhindra spridning av multiresistenta bakterier inom vården, genomförs screeningodlingar av patienter med riskfaktorer. Årligen tas närmare 19.000 prover i detta syfte. I dessa prover men även i kliniska odlingar görs kontinuerligt nya fynd. Presentationen av dessa uppdateras regelbundet. Se Region Jönköpings län sida plus.rjl.se/smittskydd.

Fördjupning


Påverkananalys - område 10
 

Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunniga

Johan Darelid
verksamhetschef, Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

Mål

Att förhindra spridning av MRB.

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Mätningar

Mer information om Infektionsverktyget

Infektionsverktyget – systeminformation (regionens intranät)

Infektionsverkyget (Cehis webbplats)

Presentationer

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Länk till Strama

plus.rjl.se/strama

 

 

Uppdaterad: 2019-11-01
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion