Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

13 Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

KAD-BARA NÄR DET BEHÖVS!

Förbygga urinretention

 

BAKGRUND OCH SYFTE

Urinretention dvs oförmåga att tömma urinblåsan  med residualurin kan orsaka skador på urinblåsan och minska livskvalitén. Den mest använda behandlingen av urinretention, KAD, orsakar 80 % av alla vårdrelaterade urinvägsinfektioner. Kvarliggande katetrar är dessutom en resorvar för multiresistena bakterier.
Oförmåga/ nedsatt förmåga att tömma urinblåsan är vanligt vid vissa sjukdomar och behandlingar. Det är därför viktigt att personalen har kunskap inom området. Dels om vilka sjukdomar och behandlingar som ökar risken för urinretention, hur man kontrollerar patienter med risk och hur man säkerställer en för patienten optimal blåstömningssituation. Vidare behövs riktlinjer för hur man behandlar urinretention och vad som är strikt indikation för kvarliggande urinkateter.

 

Syftet är att förebygga och/ eller tidigt upptäcka urinretention samt minimera vårdrelaterade urinvägsinfektioner

 

RIKTLINJER

Riktlinjer för KAD-bara när det behövs inom sluten vård har reviderats under 2018. Genom att följa riktlinjerna minskar risken för urinretention och därmed även kateterrelaterade urinvägsinfektioner som anses vara en vårdskada.

"KAD - bara när det behövs" Reviderad 2018 (pdf)

Riktlinjer för KAD-bara när det behövs inom primärvård, hemsjukvård och SÄBO är under revidering och kommer att publiceras under 2020.

Arbetsgruppen har arbetet fram ett PM i form av Gult kortet är en kortversion av riktlinjerna "KAD - Bara när det behövs". Den innehåller bland annat text om risker och åtgärder vid urinretention samt dokumentationsriktlinjer. 

Korten är reviderade 2018 och beställs från Ryhovs tryckeri. (gäller anställd i Region Jönköpings län).

 

PATIENTINFORMATION

Informationsblad till patient som behandlas med kvarvarande urinkateter och subrapubiskateter kan beställas från Ryhovs tryckeri (gäller anställd i Region Jönköpings län). (Ange: infoblad 56 (KAD) och 62 (suprapubisk kateter)

 

UPPFÖLJNING OCH MÄTNINGAR

Uppföljning av följsamhet till riktlinjer utförs varje månad av katetercoacher inom slutenvård. Under 2019 kommer MOA att ersättas av ett annat formulär för att lättare kunna följa upp vilka utbildningsinsatser som behövs för att säkerställa en säker vård.

Instruktionsfilm inmatning i MOA

Instruktionsfilm KAD - Följsamhet till riktlinjer (kan endast ses inom Region Jönköpings län)

Nya formuläret (esmaker)

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=5142563cb24c

 

 

UTBILDNINGAR

Utbildningar för katetercoacher hålls årligen.

Coachträff

Våren 2020, i Värnamo

 

Utbildning för nya coacher

22 oktober, Qulturum, Jönköping

 

 

Ett av nyckeltalen för denna pusselbit är antalet utbildade katetercoacher.

Utbildningsmaterial för katetercoacher

Powerpresentation KAD - bara när det behövs för KAD-coach

Manus till KAD - bara när det behövs

Filmer om kateterisering av urinblåsan på män och kvinnor (vårdhandboken)

https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/kad-man---inklusive-film/

https://www.vardhandboken.se/katetrar-sonder-och-dran/kateterisering-av-urinblasa/kad-kvinna/

 

REFERENSER/STUDIER/PROJEKT

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Styrgrupp urinretention

Projektgrupp urinretention

Maysae Quttineh
Utvecklingsledare, Qulturum

Ida Larsson (huvudcoach)
spec. sjuksköterska urologen

Elin Einemo (huvudcoach)
Undersköterska, urologen

Ingrid Erlandsson
Verksamhetschef, urologi

Pernilla Johansson
Hygiensjuksköterska, smittskydd och vårdhygien

Dennis Nordvall
Dataanalytiker, Qulturum

Helen Karlsson
MAS sjuksköterska , Vetlanda kommun

 

Mål

Förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner:

100 % följsamhet till rekommenderade riktlinjer

 

Mätningar

Historik/Projekt mätningar

Uppdraget för KAD-arbetet

Uppdraget, november 2007 (word)

Forskning

Uppdaterad: 2020-01-14
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion