Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna

Att förebygga VUVI medför däremot inga eller små direkta merkostnader.

och leder till förhöjd sjuklighet, ökad dödlighet, förlängd vårdtid och därmed ökade kostnader. VUVI har uppskattats orsaka ett dödsfall per ett tusen kateterinläggningar.

Eftersom KAD (kateter à demeure) är den dominerande orsaken till VUVI och överanvändningen är stor, bör förebyggande åtgärder främst inriktas mot att skärpa indikationerna för användandet av KAD, begränsa behandlingstiden och i stället använda andra former för urinuppsamling och blåstömning.

VUVI är orsak till många antibiotikakurer och driver därför på utvecklingen av antibiotikaresistens hos bakterier både i urinvägar och i tarmflora. Hanteringen av infekterad urin innebär en extra risk för spridning av resistenta bakteriestammar på vårdenheten via personalens och patientens händer. VUVI är därför ett betydande ekologiskt problem på sjukhus och anses vara källa till två av tre resistenta bakteriestammar. VUVI infektionspanoramat mer än i akutvården, och de ekologiska konsekvenserna är ännu större.

En svensk studie på äldreboenden visade att 8 procent av de boende behandlades med KAD. Orsaken till kateterbehandlingen angavs i 70 procent av fallen vara residualurin, urinretention eller avflödeshinder. Alternativ som intermittent kateterisering, suprapubisk kateter och kateterfri vård bör i stället prövas och omprövas för varje enskild patient.

 

Område 13 A och B:

 Förebygg urinvägsinfektioner

Kontakt

Gunhild Rensfeldt, hygiensjuksköterska

Webb-informatör: mejla till
qulturum@rjl.se

 

Uppdaterad: 2018-09-04
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion