Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Beskrivning av åtgärderna

 

Fastställ uppdraget, visionen och strategin

 

Ta ut riktningen och följ upp utförandet:

 •  integrera strategi- och kvalitetsarbetet
 • följ upp säkerhets- och kvalitetskulturen
 • sätt upp mål för säkerhets- och kvalitetsförbättringar

 

Bygg grunden till ett bra ledningssystem

a) Inrätta en tvärprofessionell kvalitetsgrupp i ledningen

b) Ta med kunniga kvalitetsledare i ledningen

c) Fastställ kunskapsnormer för medlemmarna i ledningsgruppen

d) Skapa en kultur som främjar grundliga dialoger om att förbättra vården - både i lednings- och gruppmöten, med verksamhetschefer och vårdenhetschefer samt med administrationen.

e) Avsätt resurser för att medarbetarna fortlöpande ska kunna öva sig i att göra kvalitetsförbättringar.
 

 

Stärk viljan och motivationen för säkerhetsarbetet

a) Fastställ en policy som uppvisar total öppenhet om data kring kvalitet och säkerhet.

b) Insistera på att genomgångar görs av både data och berättelser från patienter och deras familjer.

c) Stötta patienter och deras familjer i att förmedla sina berättelser direkt till personal, chefer och sjukvårdsledning.

d) Fastställ policy och praxis utifrån fel och skador som uppstått , och som starkt betonas genom kommunikation, respektfull praktik, upptäckter, ursäkter, stöttning och beslutsamhet.

e) Uppnå förståelse både för din egen verksamhets nuvarande prestation och för de prestationsnivåer som världens mest framgångsrika verksamheter ligger på.

f) Visa att du ansvarar för problemet och är pådrivande, genom att placera kvalitetsfrågan överst på ledningens agenda samt ägna minst 25 procent av agendan åt frågan.

g) Visa mod - ge inte vika.

Se till att goda idéer tas till vara

Det finns fyra inspirationsfrågor, som sjukvårdsledningen och landastingsledningen bör fråga verksamheten, när man går igenom arbetet med att uppfylla kvalitets- och säkerhetsmål:

 1. Vem är "bäst i världen" på just detta?
 2. Har ni kontaktat dem för att få reda på hur de gör?
 3. Hur många idéer har ni själva testat?
 4. Vilka förbättringsidéer har våra patienter, deras familjer och första linjens medarbetare framfört?

Deltag aktivt i genomförandet

a) Fastställ vem som har ansvar för att genomföra måluppfyllelsen.

b) fastställ en effektiv översiktlig process, som inkluderar:

 • ägna 25 procent av ledningsmöten åt kvalitet och säkerhet
 • bevaka era egna förbättringsmätningar på systemnivå (istället för att utgå från en standard)
 • gå igenom ny data varje vecka, eller åtminstone varje månad

c) Ställ raka frågor, som inkluderar:

 • är vi på rätt spår för att uppnå målet?
 • om inte, varför? Hur lyder förbättringsstrategin? Vilka är de viktigaste planerade stegen mot fullskaligt genomförande?

Revidera arbetet fortlöpande

Gå fortlöpande igenom verksamhetens dagliga arbete och se till att resultaten sprids i organisationen.

Område 12

Engagera ledning och chefer

Hur ligger vi till?
- kontrollfrågor för oss själva

 • Hur mycket av det som tas upp i beskrivningarna här intill har vi på gång?
 • Vilka mätningar har vi som beskriver att vi har detta på plats?
 • Vilka förbättringsarbeten bedriver vi som förbättrar våra systemmätningar?

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion