Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Om patientsäkerhet

Patientsäkerhet är ett av Region Jönköpings läns strategiska områden. Med patientsäkerhet menas vårdens förmåga att förebygga, tidigt upptäcka risker och att mildra konsekvenserna av inträffade vårdskador.

Referensgruppen hanterar frågor från flera områden inom patientsäkerhet.

Referensgrupp/planeringsgrupp i Region Jönköpings län - deltagare och minnesanteckningar.

 

Säker vård - alla gånger

Region Jönköpings län satsar genom Säker vård – alla gånger på att göra vården säkrare för patienterna.
Satsningen bygger på Institute for Healthcare Improvements (IHI) kampanjer 100 000 liv och Fem miljoner liv.

Säker vård – alla gånger omfattar 16 områden. Inom varje område finns åtgärdspaket som beskriver hur medarbetarna behöver arbeta för att minska tillbud och skador.

Vårdhygien, kommunikation, IT, samverkan, kompetens och bemötande är frågor som är viktiga för att arbetet med Säker vård – alla gånger ska lyckas.

Övergripande mål för projektet är att minska antalet skador och ändra säkerhetskulturen inom hälso- och sjukvården.

Strama

Regionen har en lokal Stramagrupp som består av representanter från både sluten och öppen vård. 
Strama, nationell webbplats

Synergi

Synergi är ett system för avvikelsehantering med syfte att höja värdet på våra tjänster genom att synliggöra, förbättra och lära av avvikelser.  Om Synergi (Regionens intranät)

Smittskydd/Vårdhygien

Enheten för smittskydd och vårdhygien ansvarar för Region Jönköpings läns smittskyddsarbete. Verksamheten regleras i Smittskyddslagen. Enheten förebygger tillsammans med hälso- och sjukvården uppkomsten av vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Enheten för smittskydd och vårdhygien

Den nationella satsningen

På nationell nivå har landstingen och Sveriges Kommuner och Landsting en satsning på ökad patientsäkerhet. Åtta områden inom patientsäkerhet ska följas upp. Två nya har kommit till sedan starten.

De åtta områdena finns med bland de 16 som ingår i Region Jönköpings läns satsning.

I och med den nya patientsäkerhetslagen, som började gälla 1 januari 2011, har en överenskommelse ingåtts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen. Den handlar om:

  • att stödja implementeringen av den nya patientsäkerhetsreformen.
  • att med patientens behov i centrum uppmuntra, stärka och intensifiera patientsäkerhetsarbetet i landstingen och regionerna.
  • att skapa en säkrare vård.

Läs mer: Överenskommelsen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Den nya Patientsäkerhetslagen (regionens intranät)

Åtgärdspaketen för områdena inom den nationella satsningen, Sveriges Kommuner och Landsting.

Säkrare vård och omsorg - Handbok i grundläggande patientsäkerhetsarbete, SKL 20112. Denna handbok vill ge en bild av riskerna i vården och omsorgen liksom de grundläggande metoderna och arbetssätten för att minska vårdskador. Handboken förespråkar genomgående förebyggande arbetssätt. Det betyder att vara medveten om riskerna för vårdskador och att agera för att minska dem.

 

Tillbaka till startsidan

Bildspel om satsningen på patientsäkerhet

Presentation för patienter och allmänhet (ppt)

Pusselbilden

För dig som vill använda pusselbilden eller enstaka pusselbitar i egna powerpointpresentationer, här finns en fil med pusslet och pusselbitarna med och utan text. Pussel och pusselbitar.

Qulturum

Om patientsäkerhet på Qulturums webbplats

Nationellt

Sveriges Kommuner och Landsting:
SKL och patientsäkerhet

Socialstyrelsen:
Om patientsäkerhet

Socialdepartementet:
Patientens säkerhet

Internationellt

Institute for Healthcare Improvements:
IHI:s kampanj Fem miljoner liv

Uppdaterad: 2020-11-10
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik