Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Riskfaktorer

CVK etc: Alla centrala infarter såsom CVK, subcutan venport, perifert inlagd central kateter (PICC-line), pulmonalisartär kateter, dialyskatetrar - även för peritonealdialys.

Aktuellt kirurgiskt ingrepp: som riskfaktor räknas ingrepp under aktuellt vårdtillfälle.

KAD etc: Alla urinavledningar såsom ordinär KAD, suprapubisk kateter, pyelostomikateter, uretärkateter etc.

Mekanisk ventilation: endotracheal intubering, tracheostomi, respiratorbehandling, dock inte CPAP.

Immunsuppression: behandling med cytostatika eller immunhämmare, kortisonbehandling >1 mån motsvarande prednisolon ≥15 mg/d. Till immunhämmande hör ciklosporin, monoklonala ak och TNFα-hämmare.

Antibiotikaterapi: all pågående terapi mot bakterier och svamp, inkl profylax


Föreligger en vårdrelaterad infektion (VRI) den aktuella dagen?

Om nej, avslutas registreringen för denna patient.

Om ja, kategorisera enligt nedan.

Observera att en patient kan ha flera VRI. Registrera dessa under varandra, en VRI per ruta.
Antibiotikaterapi för VRI, gäller terapi avsedd för den aktuella VRI.


Typ av vårdrelaterad infektion:

Den vårdrelaterade infektionen behöver inte ha uppstått på den registrerande avdelningen.

1. Postoperativ infektion

(ytlig eller djup infektion i operationsområdet, debut <30 dagar efter kirurgi utan implantat eller <1 år efter kirurgi med implantat*)

2. Övriga ingreppsrelaterade infektioner

(t.ex. KAD-, CVK- och ventrikeldrän-relaterad, VAP = ventilator associerad pneumoni)

3. Läkemedelsrelaterad infektion

(t.ex. Clostridium difficile eller infektion efter cytostatikabehandling)

4. Övriga vårdrelaterade infektioner

Dvs alla infektioner som debuterat ≥48 timmar efter inskrivningen på sjukhus och inte kan hänföras till 1, 2, eller 3.

*Till implantat räknas ortopediska implantat, mekaniska hjärtklaffar, kärlgraft, stentar, bråcknät mm.


Om det tidigare har funnits en riskfaktor, som är avvecklad registreringsdagen t.ex. KAD, tas hänsyn till denna vid valet av Typ av vårdrelaterad infektion. En aktuell urinvägsinfektion får då t.ex. klassas som en Övrig ingreppsrelaterad infektion.

  • Diagnosgrupp, fyll i infektionsfokus med angiven förkortning enligt sidan 2.
  • Antibiotikaterapi: frågan här gäller enbart antibiotikaterapi riktad mot aktuell VRI. Frågan under riskfaktorer ska då också vara besvarad med Ja.
  • Upprepa sedan ovanstående för varje inneliggande patient.
  • När alla patienter är registrerade signeras varje ifyllt protokoll längst ner till vänster. Lämna sedan protokollet till den person som är ansvarig för webbregistreringen.
  • Inregistreringen i den web-baserade databasen stängs 2 veckor efter sista mätdag.

Kontakt

Enheten för smittskydd och vårdhygien:
Sofia Wetterbrandt

Jönköpings sjukvårdsområde:
Margareta Strömberg

Höglandets sjukvårdsområde:
Inger Hansen

Urban Jürgensen

Värnamo sjukvårdsområde:
Eva-Mari Blomqvist

Tillhörande material

 

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion