Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Punktprevalensmätning VRI
2008–2012

Under 2008 – 2012 har det genomförts nio mätningar inom ramen för det nationella patientsäkerhetsinitiativet. Målet var att antalet vårdrelaterade skador skulle ha halverats under de två första åren. Under 2010 beslutades att fortsätta med punktprevalensmätningar under kommande år.

Inom Region Jönköpings län genomförs mätningar även månadsvis på sjukhusen i Eksjö och Jönköping.

Bakgrund

Punktprevalensmätningarna av vårdrelaterade infektioner, PPM VRI, är en del av den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet som lanserades i oktober 2007 av Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med landets alla landsting och regioner.

När det brister i patientsäkerheten drabbas patienter av vårdskador. Man vet att vårdskador ofta kan förhindras om den kunskap som finns om evidensbaserade undersöknings- och behandlingsmetoder tillämpas fullt ut av all personal i alla moment av patientens vård och behandling.

Vårdrelaterade infektioner är allvarliga och vanligt förekommande vårdskador.

När landsting och regioner under 2007 skulle fastställa vad den nationella satsningen skulle fokusera på, hamnade kampen mot dessa infektioner i topp.

Mål för satsningen

är därför att på två år halvera förekomsten av vårdrelaterade infektioner i svensk hälso- och sjukvård.

Målet har alla landstings- och regiondirektörer ställt sig bakom.  Utgångspunkten är resultaten från Stramas punktprevalensstudie hösten 2006 som visade att 10 procent av de inneliggande patienterna antibiotikabehandlades för en vårdrelaterad infektion.

Endast sluten vård

Satsningen omfattar endast sluten vård. Synpunkter har framförts att mätningar bara på inneliggande patienter inte ger en tillräckligt god bild av landets hela hälso- och sjukvård.

Detta är förvisso helt riktigt och resultaten ska inte ses som hela sanningen, utan som en indikator på hur det ser ut i hälso- och sjukvården generellt.

En grund för förbättringar

Det främsta syftet för uppföljningarna är att ligga till grund för det förbättringsarbete, som måste göras på varje avdelning och varje enhet runt om i Sverige för att minska andelen patienter som drabbas av vårdrelaterade infektioner.

Att få data som beskriver hur det ser ut i den egna verksamheten är en välkänd drivkraft i allt utvecklings- och förbättringsarbete. Mätningarna görs på uppdrag av respektive landstings- och regiondirektör.

Kontakt

Enheten för smittskydd och vårdhygien:
Andreas Lägermo

Jönköpings sjukvårdsområde:
Maud Truedsson

Höglandets sjukvårdsområde:
Inger Hansen

Urban Jürgensen

Värnamo sjukvårdsområde:
Eva-Mari Blomqvist

Tillhörande material

Aktuellt material som har med VRI-mätningarna att göra, såsom protokoll, instruktioner, definitioner och riskfaktorer finns på Smittskydd och vårdhygiens webbplats.

Resultat

Resultat i diagram och presentation från Sveriges Kommuner och Landsting på Smittskydd och vårdhygiens webbplats/Mätningar

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion