Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Definition av vårdrelaterad infektion 

Socialstyrelsen definierade redan 1979 vårdrelaterad infektion på detta sätt: "Varje infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet." Samma definition används i Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen, 2006.

Vårdrelaterade infektioner kan relateras till organ (t.ex. pneumoni, sepsis och urinväginfektion) eller till ingrepp/behandling (t.ex. operation, respiratorbehandling, KAD, kärlinfart eller läkemedelsbehandling).

En vårdrelaterad infektion kan uppkomma som ett resultat av spridning av mikroorganismer från en annan patient (direkt, via personalens händer eller kläder eller via otillräckligt smittrenade instrument) eller miljön (t.ex. Legionellapneumoni). Den kan också uppkomma genom att mikroorganismer i patientens egen normalflora förts till normalt steril vävnad vid ett kirurgiskt ingrepp eller via en kärlinfart, kateter etc. En tredje uppkomstmekanism är att vissa mikroorganismer i patientens normalflora får möjlighet att tillväxa p.g.a. den läkemedelsbehandling patienten genomgår och därmed orsakar patienten en infektion (t.ex. Cl difficile-diarré efter antibiotikabehandling och svampinfektion vid immunosuppressiv terapi).

Patienten kan alltså ha en vårdrelaterad infektion då hon/han skrivs in på sjukhus – antingen som en följd av tidigare ingrepp/behandling eller vistelse på sjukhus eller som en följd av ingrepp/behandling i öppen vård. En sådan patient anses i denna mätning ha en vårdrelaterad infektion. Detta innefattar kvarliggande främmande material.

Patienten kan också ha förvärvat en vårdrelaterad infektion under det aktuella vårdtillfället. Om patienten genomgått något ingrepp/behandling som har samband med infektionen spelar tidpunkten för infektionsdebut i relation till tiden för inskrivning på sjukhuset ingen roll. Om patienten inte genomgått något ingrepp/behandling som har samband med infektionen betraktas den som vårdrelaterad om den debuterar ≥ 48 timmar efter inskrivningen (t.ex. pneumoni som patienten ådrar sig på sjukhuset).

Kontakt

Enheten för smittskydd och vårdhygien:
Sofia Wetterbrandt

Tillhörande material

 

 

 
Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion