Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRSA – läkarinformation

Allmänfarlig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (IH)

Orsakas av methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA)

1. Laboratoriediagnostik

Provtagning: Provtagningsset med pinne och transportmedium. Provtagning från torra sår eller eksem: Fukta provtagningspinnen i transportmediet eller i steril koksaltlösning före provtagningen. Fråga specifikt efter MRSA. Bakteriologisk diagnostik utförs genom odling och påvisande av resistensgenen mecA med PCR-teknik. Negativt resultat ges inom 2-3 dagar (snabbare med PCR), positivt svar inom 2-4 dagar. Resistensundersökning utförs på alla positiva prover.

2.Smittvägar

Indirekt och direkt kontaktsmitta dominerar. Patienter med sår, eksem eller andra hudlesioner är oftare spridare av MRSA än de som är näs- eller svalg bärare. Droppsmitta kan förekomma vid luftvägsinfektion och samtidig MRSA-kolonisation av luftvägarna. Spridningsrisken är störst i vårdmiljö där kontaminerade händer och kläder kan föra smittan från en patient till nästa. Personal med sår, eksem eller andra hudåkommor skall därför ej delta i vården av MRSA patienter.
MRSA förekommer ofta i länder utanför Sverige, därför ska alla patienter och personal som varit i kontakt med sjukvård utanför Sverige under de senaste 6 månaderna eller med enhet i Sverige med kända ”MRSA-problem” screeningodlas för MRSA vid inläggning respektive vid arbete på vårdinrättning.

3. Inkubationstid

Svår att ange. Vid smittspårning kan dock odling behöva upprepas om endast ett fåtal dagar (<5) förlöpt mellan sannolik exposition och provtagning samt om personen nyligen (<2 veckor) antibiotikabehandlats.

4. Patienten

Bärarskap utan kliniska symtom är vanligast. Bakterierna kan kolonisera näsa, svalg, hud, perineum, hud- och slemhinnelesioner samt områden med främmande kropp tex. KAD. MRSA har samma kliniska manifestationer som ”vanliga” Staphylococcus aureus och kan således ge sårinfektioner, impetigo, furunkulos, sepsis, meningit och endokardit.

5. Smittspårning/åtgärd

I öppen vård
Fråga efter sjukvårdskontakter, såväl inom som utanför landet. Vilka andra patienter har besökt mottagningen samtidigt som patienten? Fråga efter sår, impetigo, bölder eller eksem hos indexpatienten och anhöriga. Fråga om patienten haft långvarig antibiotikabehandling. MRSA-odling av anhöriga efter kontakt med infektionsläkare/smittskyddsläkare.

I sluten vård
Efterhör om det på avdelningen finns känt MRSA-fall. Medpatienter odlas enl. lokalt PM och efter diskussion med vårdhygien. Eventuell MRSA-odling av personal diskuteras med vårdhygien/personalhälsovård.
Rådgör med vårdhygien- och infektions- eller smittskyddsläkare samt se lokala PM. Ge patienten muntlig och skriftlig information och förhållningsregler enl. smittskyddsbladet – patientinformation MRSA.
Varje MRSA-bärare bör ha en namngiven PAL (patientansvarig läkare); rådgör med infektions-, vårdhygien- och/eller smittskyddsläkare samt se lokalt PM.
Antibiotikabehandla endast vid manifest infektion, och efter kontakt med infektionsläkare. Någon säker definition på ”smittfrihet” kan inte ges och så länge patienten har riskfaktorer (KAD, sår, eksem mm) är kontrollodlingar inte meningsfulla. Vid nya sår eller antibiotikakur kan MRSA ofta påvisas. Vid kontakt med sjukvård/tandvård ska därför alla patienter som har eller någon gång haft MRSA informera om detta bärarskap.
Har patienten riskyrke (sjukvård/äldreomsorg/hemtjänst) eller arbetar/går på förskola, rådgör med vårdhygien och/eller smittskyddsläkare.

6. Anmälan

Anmäles till smittskyddsenheten och Smittskyddsinstitutet (SMI) på därför avsedd blankett med full identitet och uppgift om yrke, eventuell smittkälla samt vidtagna smittspårningsåtgärder och givna förhållningsregler.

7. Kriterier för anmälan enligt Smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version 

Reviderat
 

Fastställt
2004-12-31

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion