Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Legionärssjuka, läkarinformation

Legionärssjuka, läkarinformation

Anmälningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (SB)
Orsakas av Legionella pneumophila och andra arter av Legionella.

1. Laboratoriediagnostik

Diagnostiken baseras på: odling av bakterier från luftvägssekret, påvisande av legionella-antigen i urinen, PCR på luftvägssekret och påvisande av legionella-antikroppar i blod. Antigenbestämning i urin är den metod som används mest men påvisar endast Legionella pneumophila serogrupp 1. Känsligheten är god om provet tas under tiden 5-20 dagar efter insjuknandet. För att påvisa eventuell överensstämmelse med legionellafynd i vattenprov krävs dock odling. För att ställa diagnos med hjälp av serologi krävs en fyrfaldig titerförändring. En hög titer i akutserum räcker dock om den kliniska bilden talar för legionärsjuka. Ospecifika titerstegringar förekommer.

 

2. Smittvägar

Smitta sker genom inandning av kontaminerat vatten i aerosolform. Detta kan komma från klimatanläggning (anfuktare eller kyltorn), vattenkranar, duschar, bubbelpooler eller, inom industrin, från slipvätska eller högtrycksspolning. Anrikning av bakterier i vatten kan ske om vattentemperaturen är mellan 20-45°C. Denna temperatur kan uppkomma i stillastående vatten i tankar eller röravsnitt med låg vattenomsättning. Tillväxten sker framför allt i den biofilm, som snabbt bildas i duschslangar och vattenledningsrör. 25-50 % av rapporterade fall är smittade utomlands, särskilt medelhavsländerna. Svårt sjuka, sängliggande patienter med nedsatt immunförsvar kan smittas genom aspiration av legionellahaltigt vatten.

3. Inkubationstid

2-10 dagar, vanligen 5-6 dagar.

4. Patienten

Smitta mellan personer förekommer inte varför isolering är obehövlig. Immunsupprimerade är speciellt känsliga och kan bli sjuka av låga smittdoser. Rökare sjuknar lättare. Inte sällan kan patienten vara konfusorisk och ha övergående diarre.
Legionellabakterien kan, förutom legionärssjuka med pneumoni, också ge upphov till en lindrig influensaliknande sjukdom med kort inkubationstid kallad Pontiac-feber vilket beskrivits framför allt i samband med bubbelbad.

5. Smittspårning/åtgärder

Fråga: Vilka vattenaerosolkällor har patienten utsatts för? Har några av patientens arbetskamrater eller grannar liknande besvär? Har patienten badat i bubbelpool? Hotellvistelse i Sverige eller utomlands? Nyligen varit intagen på sjukhus eller vistats i annan offentlig lokal med luftkonditionering? Nedsatt immunförsvar?
Åtgärder: Kontroll och provtagning av misstänkta smittkällor såsom kyltorn, befuktningsanläggningar, vattenreservoarer och ledningsvatten utförs av utförs av miljö- och hälsoskyddsnämnden liksom eventuell sanering. Vid misstanke om nosokomial infektion kontaktas vårdhygien. För patienter med gravt nedsatt immunförsvar gäller speciella regler vid sjukhusvård.
Klorering av vatten är föga effektivt. Höjd varmvattentemp till 60° C (vid tappstället 50° C) är en viktig förebyggande åtgärd. Förhållningsregler till patienten är ej aktuellt.

6. Anmälan

Anmälan till smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet på därför avsedd blankett med full identitet. Vid anhopning av fall bör smittskyddsläkaren och miljö- och hälsoskyddsnämnden/motsv. dessutom kontaktas per telefon då omedelbara åtgärder kan vara nödvändiga.

7. Kriterier för klinisk anmälan enl. smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall (se punkt 1). Infektion med alla arter och subtyper av Legionella anmäls. Stark klinisk misstanke samt enstaka hög legionellatiter bör också föranleda anmälan.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
2005-07-01

Fastställt
2004-06-10

 

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion