Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Tuberkulos, läkarinformation

Allmänfarlig sjukdom Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad. (JB)

Tuberculos (Mycobacterium tuberculosis, M. bovis och M. africanum).


Se även Socialstyrelsens Allmänna råd 1990:6 samt "Vårdprogram för Tuberkulos" utgivet av Svensk Lungmedicinsk Förening och Hjärt-Lungfonden 1992.

1. Diagnostik

Odling: Krävs för säker diagnos och resistensbestämning. Tar i regel 3-6 veckor.
PCR: Görs vid vissa lab. Svar inom en vecka.
RFLP: Metod för genetisk typning av isolat.
Direktmikroskopi: Relativt låg sensitivitet. Skiljer inte på atypiska och andra mykobakterier. Viktig för bedömning av smittsamhet vid lungtuberkulos.
Tuberkulinprövning med PPD (Mantoux): Avläses som diametern på infiltratet och anges i mm (ej "positiv"/"negativ"). Viktig vid diagnos av primär tuberkulos hos ovaccinerade individer. Positiv reaktion (6 mm eller mer) kan bero på tuberkulos (aktuell eller genomgången), tidigare BCG-vaccination eller infektion med atypiska mykobakterier. Kraftig reaktion hos ovaccinerad (15 mm eller mer) inger stark misstanke om aktuell tuberkulos. Immundefekta, spädbarn och äldre kan ha falskt negativ PPD.
Lungröntgen: Andra organ röntgas med ledning av den kliniska bilden.

2. Smittvägar

Luftburen smitta. Vid fr.a. Mycobacterium bovis även livsmedelsburen. Patient med direktpositiv lungtuberkulos har hög smittsamhet. Patient med direktnegativ lungtuberkulos har låg smittsamhet. Övriga former av tuberkulos endast smittsamma under exceptionella omständigheter.

3. Inkubationstid

Från smittillfälle till primärinfektion eller PPD-omslag 4-12 veckor. Risken att utveckla klinisk sjukdom störst de första två åren efter smittotillfället men kvarstår hela livet. För vuxna kan således smittotillfället ligga månader-år-decennier tillbaka i tiden.

4. Patienten

En smittsam patient blir som regel smittfri inom ett par veckor efter insatt adekvat terapi. Den globalt ökande förekomsten av resistenta bakteriestammar manar dock till vaksamhet. En smittsam tuberkulos kräver normalt inte sjukhusvård, men vid komplicerande medicinska eller sociala skäl kan patienten behöva hospitaliseras. Vid misstanke om resistenta bakterier kan kravet på sjukhusvård dock öka.

5. Smittspårning/Åtgärder

Smittspårning (miljöundersökning) görs enligt riktlinjer i Lungmedicinska föreningens vårdprogram och baserar sig på kontroller av PPD och lungröntgen. Behandlande läkare har ansvaret för att den kommer till stånd. Den utföres ofta av landstingets tuberkulosenhet/motsv.
Familjekontakter löper störst smittrisk. Arbetskamrater och vårdpersonal löper i regel mycket liten risk. Äldre har oftast smittats långt tillbaka i tiden, varför miljöundersökningen inriktas på att hitta eventuella smittade i omgivningen. Särskilt viktigt är att snabbt undersöka ovaccinerade småbarn i den sjukes närhet. Barn är sällan smittsamma, men här är det viktigt att hitta smittkällan, som ofta finns i familj eller annan nära släkt.
Det är viktigt att, med kvinnans medgivande, MVC (och via MVC förlossningsavdelning och BVC) underrättas när gravid kvinna har tuberkulos eller har varit utsatt för smitta. Det är också viktigt att, med vårdnadshavarnas medgivande, underrätta BVC/skolhälsovård när barn/skolelev har tuberkulos eller har varit utsatt för smitta.

6. Anmälan

Anmälan till smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstituet (SMI) på därför avsedd blankett. Kompletterande anmälan görs på särskild blankett.

7. Kriterier för klinisk anmälan enl. smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall och kliniskt/röntgenologiskt misstänkta fall där kemoterapi mot tuberkulos ges. Resultat av direktmikroskopi på sputum bör anges. Infektion med M. bovis-BCG anmäls som vaccinationskomplikation till Läkemedelsverket.
Infektion med atypiska mykobakterier skall inte anmälas som tuberkulos.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 07

Version

Reviderat
2004-07-01

Fastställt
2004-06-09

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion