Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Cryptosporidieinfektion, läkarinformation

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom (BS, MI)
Orsakas av Cryptosporidium species.


1. Laboratoriediagnostik

För diagnostik tas fecesprov till mikroskopi (cystor och maskägg) enligt lokala laboratorieanvisningar. På remissen måste anges att man önskar analys av Cryptosporidium, eftersom specialfärgningar krävs för tillförlitlig analys.

 

2. Smittvägar

Cryptosporidium är en encellig protozo som kan infektera både djur och människor. Oocystorna som är cryposporidiernas smittsamma stadium utsöndras med avföringen i stora mängder hos infekterade individer. Dessa oocystor är mycket motståndskraftiga och tål normal klorering. Smittdosen är låg och smittan är fekal-oral.
Fekalt förorenat dricksvatten, bassängvatten och bad i insjöar är möjliga smittvägar liksom person till person smitta inom familjen och mellan barn på daghem. Smitta från fekalt förorenade födoämnen samt kontakt med infekterade djur kan också förekomma. Kontakt med bassängvatten har internationellt föreslagits som en av de viktigaste riskfaktorerna för sporadiska fall av cryptosporidios.

 

3. Inkubationstid

2-14 dagar, vanligen 2-7 dagar.

 

4. Patienten

Effektiv behandling saknas, men hos immunkompetenta individer läker sjukdomen ut av sig själv inom två till tre veckor. Immunsupprimerade patienter, t.ex. AIDS-sjuka, kan få kronisk diarré med långvarig utsöndring av oocystor.
Hygienråd som vid fekal-oral smitta, se patientinformation.
Förskolebarn med diarré ska inte vistas på daghem.
Bassängbad ska undvikas minst en vecka efter att symtomen upphört.

 

5. Smittspårning/Åtgärder

Fråga efter utlandsresa, bassängbad, bad i insjö, daghemskontakt, symtom hos andra i omgivningen, djurkontakt. Telefonanmäl till smittskyddsenheten vid misstanke om vattenburen smittspridning och vid ansamlig av fall. Provta symtomatiska hushållskontakter och daghemskontakter.

 

6. Anmälan

Anmäls till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet (SMI) på därför avsedd blankett senast dagen efter diagnos. Telefonanmälan till Smittskyddsläkaren om utbrott befaras.

 

7. Kriterier för klinisk anmälan enligt smittskyddslagen.

Laboratorieverifierade fall.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 


Fastställt
2005-02-22

 

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion