Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Difteri, patientinformation

Patientinformation och förhållningsregler. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Vad är difteri?

Difteribakterier ger en halsinfektion men kan även drabba näsan eller struphuvudet (s.k. äkta krupp). Bakterierna bildar ett gift, som kan skada hjärtmuskeln eller nerver med förlamning som följd. Ibland får man en hudinfektion i form av ett sår.
Man insjuknar vanligen 2-5 dagar efter smittotillfället. Man kan också vara bärare av difteribakterier i svalget utan att vara sjuk.

Hur smittar difteri?

För att överföra smitta behövs nära kontakt med sjuk person eller bärare. Vanligast sker det genom kontakt med saliv om man delar glas, flaska, matbestick eller cigarretter. Smittan kan också överföras med kyssar. Det är ovanligt med smitta utanför den allra närmaste vän- eller familjekretsen.

Vaccination och behandling

Vaccination mot difteri ingår sedan 1950-talet bland barnvaccinationerna. De flesta yngre personer har därför ett gott skydd mot difteri, medan skyddet är sämre hos medelålders och äldre. Det är sällan som någon vaccinerad blir sjuk.
Både sjuka personer och friska smittbärare får antibiotika. Efter avslutad antibiotikabehandling tas kontrollprover från svalget och kan man ej hitta bakterierna i tre odlingar tagna i följd på olika dagar kan isoleringen och övriga förhållningsregler slopas. Alla som varit i nära kontakt med en smittad person undersöks med svalgprov och erbjuds vaccination vid behov.

För att förhindra att andra smittas måste du iaktta följande förhållningsregler:
* Du skall vara isolerad i hemmet eller på sjukhus medan du är smittsam.
* Du skall inte dela matbestick, porslin eller dricksglas med andra.
* Du skall inte röka på samma cigarrett eller dricka ur samma flaska som andra.
* Du skall inte kyssas.
* Du skall komma på de återbesök och lämna de prover som din läkare bestämmer.

Sjukdomen du blivit smittad med är allmänfarlig enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler din läkare ger. Om du begär det skall smittskyddsläkaren pröva förhållningsreglerna. Tills en sådan prövning har gjorts, måste du följa de regler du fått. Adressen till smittskyddsläkaren i ditt landsting är:

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat

 

Fastställt
2004-07-01

 

Uppdaterad: 2011-12-30
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion