Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Yersiniainfektion – läkarinformation

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.

Orsakas av Yersinia enterocolitica (Yersinia pseudotuberculosis i sällsynta fall)

1. Laboratoriediagnostik

Fecesodling. Se lokala laboratorieanvisningar. Serologi användbar fr.a. vid extraintestinala komplikationer. Ett stort antal serogrupper av Y. enterocolitica finns, men i Sverige tillhör de humanpatogena stammarna oftast grupp O:3.

2. Smittvägar

Fekal-oral smitta. Främsta reservoaren finns hos grisar, men även hundar, katter och råttor kan bära smittan. Kunskapen om smittvägar är ofullständig, men viktigaste kända smittkällor är fläskkött, förorenad mjölk och icke renat dricksvatten. Y. enterocolitica kan tillväxa vid temperaturer ner mot noll grader, således även vid kylskåpstemperatur. Smitta från person till person ovanligt men kan förekomma, liksom smitta från husdjur (hund, katt).

3. Inkubationstid

För Y. enterocolitica från någon upp till ca 10 dagar.

4. Patienten

Smittade utsöndrar Y. enterocolitica i feces under ca två veckor upp till fyra månader. Osäkert om antibiotikabehandling förkortar bärarskapet. Som regel tages ej prov för att konstatera smittfrihet. Hygienråd som vid fekal-oral smitta (se smittskyddsbladet ”Hygienråd vid tarmsmitta”). Personer med diarré ska stanna hemma! För symptomfria personer som fått hygieninformation krävs normalt ej inskränkning i yrke (inklusive riskyrke), daghemsvistelse eller skolgång. I mycket speciella fall kan avstängning göras av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd/motsvarande enligt livsmedelslagen.


5. Smittspårning

Hittills ej så väldefinierade smittkällor kan finnas, sannolikt fr.a. bland livsmedel. Fråga efter: Intag av fläskkött? Intag av otillräckligt upphettat eller rått kött? Intag av livsmedel som förvarats länge i kylskåp? Intag av orent dricksvatten t.ex. från egen brunn eller i naturen? Finns hund eller katt i familjen? Flera sjuka i familj eller närmaste omgivning? Om misstänkta livsmedel finns tillgängliga, samråd med smittskyddsläkare och miljö- och hälsoskyddskontor för ev provtagning. Provtagning av symptomfria personer i den närmaste omgivningen är inte motiverad annat än i speciella (utbrotts)situationer.

6. Anmälan

Anmäls till Smittskyddsläkare och Smittskyddsinstitutet på därför avsedd blankett (http://www.sminet.se/).

7. Kriterier för klinisk anmälan enl. smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall. Positiv odling och/eller serologi (även enstaka hög titer).

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat
 

Fastställt
2005-06-29

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion