Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

HTLV I, II läkarinformation, Landstinget i Jönköpings län


Allmänfarlig sjukdom. Smittskyddsläkarnas smittskyddsblad (SS)

1. Laboratoriediagnostik


Serumprov för bestämning av antikroppar mot HTLV I/II. Screening görs med ELISA därefter konfirmering med immunelfores (Western blot) på virologiskt laboratorium. Virus arvsmassa kan påvisas med PCR (polymerase chain reaction) teknik.

2. Smittvägar

HTLV I/II är virus med låg smittsamhet. De sprids sexuellt, via förorenade sprutor, från mor till barn genom bröstmjölk eller genom blodtransfusion. Då virus smittar cellbundet har inga fall av smitta genom transfusion av plasma påträffats. HTLV I är spritt i sydvästra Japan, Melanesien, Nya Guinea, Karibiska öarna, centrala Afrika, Puglia regionen i Italien samt vissa indianfolk i Sydamerika. HTLV II har påträffats hos vissa indianfolk i Sydamerika liksom hos injektionsmissbrukare i USA och Sydeuropa. I Sverige har endast ett fåtal personer smittade med HTLV I/II påträffats. Sedan 1998 har per år konstaterats mellan tre och fem fall av HTLV I och inga till två fall av HTLV II. De flesta har diagnostiserats vid screening av blodgivare.

3. Inkubationstid

Inkubationstiden från smitta till symtomdebut är i de flesta fall mycket lång, 20-30 år.

4. Patienten

HTLV skall inte förväxlas med HIV och ger inte upphov till AIDS. HTLV I/II tillhör gruppen deltavirus bland retrovirus. Utmärkande för retrovirus är att de lagras i arvsmassan och att den smittade troligen bär på viruset resten av livet. Majoriteten av HTLV I infekterade är asymtomatiska bärare och endast några procent utvecklar kliniska symtom. HTLV I kan utveckla adult T-cells leukemi/lymfom (ATL). Både HTLV I /II kan ge tropisk spastisk parapares (TSP), även kallad HTLV-associerad myelopati (HAM) och inflammatoriska sjukdomstillstånd. Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige. Patienten sköts i samråd men infektionsläkare.

5. Smittspårning

Härstammar patienten från eller vistats i områden där HTLV förekommer? Sexualanamnes tas. Fast sexualpartner kontrolleras med serumprov för antikroppar mot HTLV. Intravenöst missbruk eller kontakter med missbrukare? Sprutkontakter smittspåras. Barn kontrolleras för amningsöverförd smitta. Blodtransfusion eller sjukvård utomlands? Om patienten fått eller givit blod skall detta anges på anmälan.

6. Anmälan

Anmälan till Smittskyddsläkaren och Smittskyddsinstitutet (SMI) på därför avsedd blankett med full identitet senast dagen efter diagnos (http://www.sminet.se/).

7. Kriterier för anmälan

Laboratorieverfierade fall.
 

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.

 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version
 

Reviderat

 

Fastställt
2006-12-18

 

Uppdaterad: 2012-06-01
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion