Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Psittacos – läkarinformation  

Anmälnings och smittspårningspliktigpliktig sjukdom. Smittskyddsläkarnas information. (JB)


Orsakas av: Chlamydophila psittaci/Chlamydia psittaci.

1. Laboratoriediagnostik

Serumprov för bestämning av antikroppar mot Chlamydophila psittaci/Chlamydia psittaci. Antikroppsstegringen kommer ibland sent varför ofta såväl akutprov som konvalescentprov är nödvändiga för diagnosen. Tidig antibiotikabehandling kan fördröja och försvaga antikroppssvaret. Diagnosen kan försenas av p g a en okarakteristisk sjukdomsbild.

2. Smittvägar

Luftburen smitta genom inhalation av infekterat material, huvudsakligen från fåglar. Inte enbart papegojfåglar kan infekteras utan sjukdomen har beskrivits hos över 130 fågelarter, såväl tama som vilda fåglar. Bakterierna finns i sekretet i fåglarnas luftvägar men även träck kan innehålla stora bakteriemängder och vara infektiöst under lång tid, även i intorkat tillstånd. Ej ovanligt med friska smittbärande fåglar.
En annan chlamydiainfektion - Chlamydophila pneumoniae/Chlamydia pneumoniae (TWAR) - som kan ha en liknande klinisk bild men som smittar från person till person och ej via fåglar berörs ej av smittskyddslagen. TWAR kan ge korsreaktion i serologiska tester för papegojsjuka.

3. Inkubationstid

Vanligen 5-15 dagar (1-4 veckor).

4. Patienten

Sjukdomen kan ge en influensaliknande bild med hög feber, frossa, svettningar, huvudvärk, pneumoni och bradykardi. Vanligast med sporadiska fall. Psittacos kan ge mycket allvarlig sjukdom hos gravida kvinnor och har beskrivits efter kontakt med smittade får, getter eller fåglar. Smitta mellan personer förekommer praktiskt taget ej. Ovanligt åkomma hos små barn. Patienten behandlas med antibiotika (tetracyklin eller erytromycin) och sjukskrives under den tid som är motiverat av de kliniska symptomen.

5. Smittspårning/åtgärd

Fråga om fåglar finns i hemmet och om patienten besökt någon zoologisk affär. Fråga även om patienten haft kontakt med vilda fåglar och i så fall om dessa föreföll sjuka.
Åtgärd: För handhavande av misstänkt infekterade djur v.g. kontakta kommunens miljökontor och veterinär. Djur kan behandlas med antibiotika och eventuella undersökningar av djur sker vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

6. Anmälan

Anmälan till smittskyddsläkaren på därför avsedd blankett (http://www.sminet.se/). Anmälan skall innehålla uppgifter som man behöver för att klarlägga infektionens ursprung och utbredning, speciellt eventuell fågelkontakt, och även vilka smittskydds- och smittspårningsåtgärder som vidtagits. Vid anhopning av fall bör smittskyddsläkaren och miljö- och hälsoskyddsnämnden/motsv. dessutom kontaktas per telefon eftersom omedelbara åtgärder kan vara nödvändiga.

7. Kriterier för klinisk anmälan enl. Smittskyddslagen

Laboratorieverifierade fall. Stark klinisk misstanke samt enstaka hög titer bör också föranleda anmälan. Pneumoni orsakad av C. pneumoniae (TWAR) är ej anmälningspliktig.

 

Adressen till Smittskyddsläkaren i ditt län är Enheten för Smittskydd/Vårdhygien, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon kontorstid 036-32 23 34.


 

 

 

Ansvarig

Peter Iveroth
smittskyddsläkare

036-32 23 34

Version

Reviderat

 

Fastställt
2005-05-23

Uppdaterad: 2012-03-15
Birgitta Isaksson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion