Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Vävnad

Vävnadsinrättning är en enhet som bearbetar, förvarar eller distribuerar mänskliga vävnader eller celler som ska användas för transplantation till människor.

Vävnadsinrättningen är navet i vävnadsverksamheten och har huvudansvaret för vävnadens kvalitet genom hela hanteringskedjan. För att bedriva verksamhet vid en vävnadsinrättning krävs tillstånd från IVO.

Laboratoriemedicin har till uppgift att svara för Region Jönköpings läns tillämpning av vävnadslagen. Verksamheten omfattar Regionens samtliga vävnadsverksamheter. Vävnadssamordnare är ansvarig handläggare vid enheten.

Vävnadsinrättning inom Region Jönköpings län

  • IVO har gett Region Jönköpings län tillstånd att inrätta vävnadsinrättning som är registrerad under namnet Vävnadsinrättningen inom Region Jönköpings län.
  • Vävnadsinrättningen ansvarar för vilka krav som ska gälla för urval av donatorer och rutiner för tillvaratagande och användning.
  • Vävnadsinrättningen ska hålla ett register som innehåller uppgifter om donatorer av de vävnader inrättningen hanterar. Registret ska också innehålla uppgifter om användningen av vävnaderna och om eventuella allvarliga avvikande händelser eller biverkningar som drabbat eller riskerar att drabba donator eller mottagare. Registret ska i första hand garantera att alla vävnader går att spåra tillbaka till den som donerat dem och att man håller reda på allt som hänt med vävnaden under tiden från tillvaratagande till användning.

Vävnadsinrättningen i Region Jönköpings län omfattar benverksamhet och könscellshantering.
Benverksamheten återfinns vid länets två ortopedkliniker och bedrivs vid operationsenheterna på Länssjukhuset Ryhov och Höglandssjukhuset Eksjö. Könscellshanteringen finns vid kemilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

Beskrivning av verksamheten och dess syfte

Benverksamhet

Benvävnad från människa används främst inom ortopedin för att reparera defekter i ben som kan uppkomma i samband med lossning av ledprotes. Sådan lossning inträffar oftast lång tid efter protesoperationen och kan då medföra omfattande förlust av patientens benvävnad i anslutning till protesen. Bentransplantat kan användas för att ersätta förlorad benvävnad och stimulerar samtidigt kroppen att återbilda eget ben.

En protes som lossnat har tidigare varit svår att fixera på ett tillfredsställande sätt så att långtidsresultaten blir goda. Metoden med benpackning utvecklades under 1980-talet och har använts sedan dess. I korthet innebär metoden att fruset ben från givare, caput femoris, mals till mindre bitar som sedan packas in i den bendefekt som uppstått på grund av proteslossningen. Mot detta transplantat fästes sedan en ny protes.

Resultaten av denna operationsmetod har varit goda och metoden har snabbt vunnit en stor spridning – såväl i Sverige som utomlands.

Könscellsverksamhet

Ett led i en fertilitetsutredning kan vara att optimera möjligheterna för mannens spermier. Könscellshanteringen innebär en bearbetning (tvättning) av spermier i fertilitetsutredningar där donatorn är make/sambo. Efter preparering av spermaprovet inseminerar gynekolog den erhållna produkten. 

Kontaktperson

Maja Vorkapic
Vävnadssamordnare
010–242 23 37

Länssjukhuset Ryhov
Laboratoriemedicin, plan 4
551 85 Jönköping

Mer information

Nationella vävnadsrådet (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-05-16
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik