Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Att koda journalanteckning med åtgärdskoder enligt KVÅ (Klassifikation av åtgärder)

Riktlinjerna är framtagna av chefer från Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten RBE, Länssjukhuset Ryhov (Marianne Svensson, Annelie Winström Christersson), Rehabiliteringsenheten Eksjö (Anna Sandström), Arbetsterapienhet ortoped- reumatologkliniken, Länssjukhuset Ryhov (Monica Berg) och Samrehab Värnamo (Hanna Ljungman Freij)

Riktlinjerna är framtagna i syfte att eftersträva likhet i regionen när det gäller åtgärdskodning i journal. Detta för att i framtiden bland annat kunna göra jämförelser i vård och se att vi levererar lika vård. Yrkesgrupper som omfattas är arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped, dietist, kurator, psykolog samt undersköterska. Riktlinjerna omfattar de enheter som medverkat i framtagandet. Målsättningen är framöver att nå spridning till samtliga oavsett organisatorisk tillhörighet.

Som grundprincip ska den huvudsakliga insatsen kodas. Det som kan förutsättas att ingå i en viss typ av besök kodas ej (t.ex. inhämtande av anamnes, genomgång av journal, rutinmässig information till patient eller närstående, dokumentation).

Syftet med kodning är att beskriva vilka huvudsakliga insatser en patient har erhållit.

Åtgärdskodning möjliggör verksamhetsuppföljning både innehållsmässigt och ekonomiskt.

Vid val av kod väljs den kod som bäst beskriver i vilket syfte den specifika åtgärden satts in.

Kodning kan i vissa fall underlätta dokumentation då det handlar om längre behandlingstider och då behandlingen följer en bestämd planering. Avviker behandlingen från planeringen så ska journalanteckning med text göras. Vid enbart användande av koder måste koden kompletteras minst 1gång/vecka med kommentar kring hur behandlingen fortlöper.

Med hjälp av KVÅ kan vi beskriva vår verksamhet detaljerat, men koder ska användas med sunt förnuft. En registrering av 1-5 åtgärder räcker oftast för att beskriva de främsta insatserna.

I slutenvården används åtgärdskoder för hembesök, arbetsplatsbesök och skolbesök om detta förekommer. Även kod för tolkinsats registreras om detta förekommer.

Yrkeskod skall användas vid varje besök, inom slutenvård såväl som dagsjukvård och öppenvård. Om man går till en patient tillsammans med en kollega inom samma profession registreras yrkeskoden 1 gång. Om man går till en patient tillsammans med en kollega med en annan profession än den egna, registreras båda yrkeskoderna.

DRG-gruppering ska enbart göras för öppenvård och kan endast göras för kassaregistrerade besök. Här ingår förutom mottagningsbesök även kvalificerade telefon- och brevkontakter.

Använd de lathundar/behandlingsriktlinjer som tagits fram för din enhet när du väljer kod. Vid frågor kontakta din enhetschef!

Länk till
Regelverk för kontakt-, diagnos-, och åtgärdsregistrering i Landstinget i Jönköpings län

Ansvariga

Hanna Ljungman
verksamhetschef
Samrehab, Värnamo

Anna Sandström
verksamhetschef
Rehabiliteringsenheten Eksjö

Marianne Svensson
verksamhetschef
Rehabiliterings- och beteendemedicinska enheten, Jönköping

Fastställt

2014-03-17

Reviderat

2015-06-11

Uppdaterad: 2015-06-11
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik