Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

MRSA i förskolan, Region Jönköpings län

Vad är MRSA?

Gula stafylokocker (Staphylococcus Aureus) är den vanligaste orsaken till variga infektioner i sår och bölder. Hos cirka hälften av befolkningen är gula stafylokocker en del av den normala bakteriefloran i näsa och svalg utan att orsaka infektion.
Infektioner med gula stafylokocker kan oftast behandlas med vanlig antibiotika.
Vissa stammar av gula stafylokocker har utvecklat motståndskraft mot antibiotika. De kallas MRSA (Meticillin Resistenta Staphylococcus Aureus). Man kan vara bärare av MRSA i näsa och svalg utan att bli sjuk av dem. När infektioner orsakas av MRSA måste man använda andra preparat som inte alltid är lika effektiva och har fler biverkningar.

Hur smittar MRSA?

På senare år har det skett en ökning av antalet personer som rapporterats vara smittade med MRSA ute i samhället. Spridning sker via direktkontakt hud mot hud t.ex. via infekterade sår eller indirekt via förorenade ytor och föremål. Förskolan, där barn tillbringar mycket tid och är i nära kontakt med varandra och personalen, är en riskmiljö för smittspridning.

Risken att sprida MRSA till andra ökar vid symtomgivande infektion med MRSA. Risken ökar även om riskfaktorer som eksem, bölder, sår, impetigo (svinkoppor) eller paronyki (infektion i nagelband) föreligger oavsett om MRSA påvisats i aktuell hudskada eller ej.

När enbart bärarskap av MRSA i svalg och/eller näsa föreligger utan infektion eller någon av riskfaktorerna ovan bedöms risken för smittspridning som mycket liten.

 

Kan barn med MRSA vistas i förskola?

Barn som är MRSA-bärare utan pågående infektion och som inte har någon individberoende riskfaktor kan vistas i förskola. Barnet får då delta i alla aktiviteter.

Vid följande tillstånd ska barnet inte vara i förskola:

• klinisk (symtomgivande) infektion med MRSA

• hudlesioner som vätskande eller svårläkta sår, eksem, bölder, impetigo (svinkoppor), eller paronyki (infektioner i nagelband) oavsett om MRSA påvisats i aktuell hudlesion eller inte.

När det gäller luftvägssymtom orsakade av infektion, allergi eller överkänslighet samt när barnet behandlas med antibiotika för annan infektion än MRSA styr barnets allmäntillstånd om vistelse i förskola är lämpligt.
När det gäller förskolebarn med MRSA måste förhållningsreglerna vara utformade så att risken för smitta blir så liten som möjligt samtidigt som barnen måste få leva ett så normalt liv som möjligt.

Personal och övriga vårdnadshavare har ingen rätt att få kännedom om vilket barn som är smittat.

MRSA-positiva barn kontrolleras på Infektionskliniken. Hur länge en person är bärare av MRSA är individuellt. Efter tre negativa prov i följd under 12 månader och barnet är hudfriskt kan barnet smittfriförklaras.

Smittspårning i förskola

Den behandlande läkaren ansvarar för eventuell smittspårning. I samarbete med smittskyddsenheten tas beslut om smittspårning ska genomföras.
Vid beslut om smittspårning underrättas förskolechef av smittskyddsenheten. Därefter informeras övriga barns vårdnadshavare och personal om att det finns ett barn som bär på MRSA och att smittspårning kommer att ske för att se om det finns fler barn som bär på bakterien. Personal och vårdnadshavare får inte veta vem som är indexfallet på grund av sekretess.
I första omgången inriktas smittutredningen på barn och personal med riskfaktorer. Vid omfattande smittspridning kan det bli aktuellt att testa hela barn- och personalgruppen.

Hygienrutiner i förskola

Hygienråden till förskola med MRSA-positivt barn skiljer sig inte från hygienråden i allmänhet. Smittskydd Vårdhygien bistår med råd.

Hygienråd i förskola

Hygienråd vid infektionsutbrott i förskola

 

MRSA i förskola – vem gör vad?

 

Behandlande läkare

Ger information och individuellt utformade förhållningsregler till vårdnadshavare.
Bedömer riskfaktorer och när barnet kan vara i förskolan i samråd med smittskyddsläkaren.
Tar uppföljande prover på barnet och övriga familjemedlemmar.
Smittfriförklarar.

Vårdnadshavare

Ansvarar för att förhållningsreglerna från den behandlande läkaren följs.
Avgör tillsammans med behandlande läkare om förskolechef ska informeras om smittan.
Vid avstängning från förskolan betalas tillfällig föräldrapenning ut från Försäkringskassan i max 120 dagar/år.

Smittskyddsläkare/smittskyddssjuksköterska

Bedömer riskfaktorer och när barnet kan vara i förskolan i samråd med behandlande läkare.
Kontaktar ansvarig förskolechef om det finns barn med riskfaktorer på berörd förskola för genomgång av hygienrutiner och eventuell smittspårning.
Informerar personal och övriga barns vårdnadshavare om smittspårning utan att röja det MRSA-positiva barnets identitet.
Tar ställning till alternativ barnomsorg om man bedömer att det kommer ta lång tid att eliminera riskfaktorer hos barnet.
Informerar personal och övriga vårdnadshavare om MRSA, om vårdnadshavaren till det MRSA-positiva barnet önskar detta.

Förskolechef

Ansvarar för att all personal har kunskap om hygienrutinerna i förskolan och att de följs.

 

Lagar och föreskrifter

 

Smittskyddslagen

MRSA klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarliga sjukdomar (SFS 2004:168). Detta innebär att den smittade måste följa de förhållningsregler som den behandlande läkaren meddelar med stöd av smittskyddslagen.

Offentlighets- och sekretesslagen

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) krävs vårdnadshavarens medgivande för informationsutlämnande till förskola och skola.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig

Ing-Marie Einemo
smittskyddssjuksköterska

010-242 23 04

Version

Reviderat

2014-11-10

2017-08-24

Fastställt

2012-08-15

 

Uppdaterad: 2017-12-28
Ing-Marie Einemo, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion