Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppdragsbeskrivning för rehabkoordinator på vårdcentral/klinik

Uppdragsbeskrivning för rehabkoordinator på vårdcentral/klinik, uppdaterad 170102 (pdf, nytt fönster)

-------------------------------------------------------------------

Syftet med rehabkoordinatorns arbete är att underlätta återgång i arbete, förebygga och optimera sjukskrivning ur ett patientperspektiv.

Uppgiften är i första hand att vara samordnare av de åtgärder som bedöms värdefulla för utvecklingen av en kvalitetssäkrad, enhetlig, rättssäker och jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess på den egna vårdenheten och för patienter med nedsatt arbetsförmåga.

Dessutom är koordinatorns uppgift att vara samarbetspartner till andra rehabiliteringsaktörer internt i hälso- och sjukvården såväl som externt med andra parter omkring patienterna.

Uppdraget innefattar tre huvudområden:

 

Individuellt anpassat stöd till patienter

 • Identifiera och kartlägga patientens rehabiliteringsbehov samt i ett tidigt skede identifiera patienter som har behov av koordinerande insatser.
 • Föra dialog med patient, sjukskrivande läkare, arbetsgivare, vid behov arbetsförmedling/socialtjänst samt övriga teamet för att bidra till att en sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan upprättas, dokumenteras och hålls aktuell.
 • Vara kontaktperson/individuellt stöd till patienter (sjukskrivna eller personer med risk för sjukskrivning) om ingen annan medarbetare naturligt har den uppgiften.
 • Stödja patienten i kontakten med arbetsgivare/arbetsförmedlingen för att möjliggöra eventuell anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och/eller arbetslivsinriktad rehabilitering de fall det är lämpligt och patienten gett sitt medgivande.

Samverka och samordna internt

 • Stöd till verksamhetschefen med att ta fram, implementera och följa upp rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Mandat och stöd måste i sin tur ges av verksamhetschefen. Kartlägga behov inom den specifika vårdenheten och vilka förutsättningar som finns.
 • Samordna och utveckla arbetssätt inom vårdenheten, till exempel utveckling av teamsamverkan. Medverkar och/eller samordnar PR-team® om ingen annan medarbetare har den uppgiften på vårdenheter som utför PR-team®.
 • Koordinera och utveckla det interna arbetet inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, såväl inom vårdenheten som genom samverkan mellan vårdenhet och klinik.
 • Verka för en jämställd sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess samt vara uppmärksam på våld i nära relationer.
 • Följa, redovisa och analysera könsuppdelad sjukskrivningsstatistik på enhetsnivå.
 • Bidra till att medarbetarna på vårdenheten har kännedom om risk- och friskfaktorer för sjukskrivning, uppmärksammar tidiga signaler och kontaktar rehabkoordinatorn vid behov.
 • Vara uppdaterad inom försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relation samt arbetsrättens betydelse.
 • Sprida kunskap och vara rådgivare på vårdenheten.
 • Delta i lokala och länsgemensamma nätverksträffar och utbildningar för rehabkoordinatorer.
 • Följa Region Jönköpings läns framtagna riktlinjer och styrdokument inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Samverka externt

Vara en samarbetspartner och kontaktperson för externa aktörer såsom arbetsgivare, företagshälsovård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst med flera. Rehabkoordinatorn bidrar till utveckling inom denna samverkan.

---------------------------------------------------------------------------

Nedanstående punkt gäller endast primärvård och psykiatri:

 • Rapportera Multimodal rehabilitering (MMR), Kognitiv beteendeterapi/Interpersonell psykoterapi (KBT/IPT) samt Internet-KBT (IKBT) om ingen annan medarbetare har den uppgiften.

---------------------------------------------------------------------------

Vem är lämplig för uppdraget som rehabkoordinator? I vårt utvecklingsarbete hittills har det utkristalliserats några faktorer och egenskaper av betydelse:

 • Lämplig grundutbildning gärna inom rehabilitering.
 • God samarbetsförmåga gärna med erfarenhet av teamarbete.
 • Intresse för arbetsområdet.
 • God samverkan med och mandat i läkargruppen i arbetsgruppen.
 • Drivande och handlingskraftig.
 • Administrativt skicklig.
 • Nyfiken och uthållig.

 

Fastställt av Region Jönköpings län hälso- och sjukvårdsdirektör     9 april 2010, uppdaterad 2 januari 2017.

Uppdaterad: 2019-09-16
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion