Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Rutiner för att kvalitetssäkra sjukskrivningsprocessen

Kompetensutveckling försäkringsmedicin

 • Vilket behov finns av utbildning och kompetensutveckling på vårdcentralen/kliniken?
 • Vilka professioner? Vilken utbildning?

Samverkan

 • Hur samverkar man internt?
 • Hur samverkar man med Försäkringskassan och andra myndigheter?

Kvalitets-/utvecklingsarbete

 • Vilka kvalitets/utvecklingsarbeten pågår kring sjukskrivningsprocessen?

Rutiner

 • Hur används det försäkringsmedicinska beslutsstödet?
 • Finns det några framarbetade rutiner för sjukskrivningsarbetet?
 • Finns flödesschema?
 • Är rutinerna förankrade på vårdcentralen/kliniken?

OBS! Även nyanställd berörd personal ska ta del av dessa rutiner samt kompetensutveckling.

Enligt de förskrifter som finns bör rutinerna innehålla:

 • Bemötande
 • Metoder för diagnostik, vård, behandling och rehabilitering.  OBS!Tillämpningen av det försäkringsmedicinska beslutsstödet.
 • Samtycke och information (skall inhämtas och dokumenteras)
 • Kompetens (utbildning i försäkringsmedicin)
 • Jäv och andra hinder
 • Samverkan (regelbundna möten med fk)
 • Riskhantering (stafettläkare, AT-läkare, kopierade datorintyg, annat)
 • Avvikelsehantering (komplettering från fk)
 • Försörjning av tjänster, produkter och teknik
 • Spårbarhet (när, vem, hur, underlag och vad som står i journalen)
 • Former för egenkontroll (intygskvalité, tid från begäran till utfärdande, dialog med fk, andel intyg baserade på telefonkontakt, mm), uppföljning och erfarenhetsåterföring

De styrdokument/föreskrifter som finns inom  sjukskrivnings-processen är:

Vårt eget styrkort (BSC), ledningssystem (SOSFS 2011:9), Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, Intygsföreskrift (SOSFS 2005:29) samt styrdokument publicerade på webbplats Försäkringsmedicin http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=37670

Uppdaterad: 2017-06-30
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion