Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Checklista vid sjukskrivning

Sjukskrivningen ska ses som en del i behandlingen. Det bör vara en aktiv process löpa parallellt med andra åtgärder vars syfte är att förbättra patientens arbetsförmåga till exempel medicinering, remitteringar till; arbetsterapeut, psykolog, kurator, sjukgymnast och liknande.

Läkaren går igenom nedanstående checklista inför en sjukskrivning

 • Är arbetsförmågan nedsatt på grund av sjukdom?
 • Finns annat arbete/möjligheter till omplacering?
 • Är det bra med sjukskrivning för just den här patienten?
 • Behövs heltidssjukskrivning eller är det möjligt med deltidssjukskrivning?
 • Lika behandling – ”Tänk tvärt om”. Vad hade jag frågat om/undersökt och skrivet om patienten hade haft annat kön, etnicitet, ålder etc?

Kvalitetsarbete ska säkerställa att patientjournalen innehåller:

 • Diagnos – sjukdomsbegreppet
 • Funktionstillstånd som nedsätter arbetsförmågan
 • Sociala förhållanden
 • Utsatthet för våld
 • Eventuellt missbruk
 • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan: 
  ex. arbetsuppgifter, målsättning, planerade aktiviteter och behandling inklusive tidsintervall/omfattning, planerad nedtrappning, planerad uppföljning, behov av samverkan med arbetsgivare, AF, FK, kommun

Rutiner att uppmärksamma:

 • Använd socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd som vägledning
 • Fast läkarkontakt i sjukskrivningar oavsett vårdenhet (dvs vårdcentral resp. klinik) är att föredra, och går inte det bör man ändå eftersträva kontinuitet. Pågår aktiv behandling inom klinik men inga insatser på vårdcentralen, bör den som ansvarar för behandlingen av den/de tillstånd som nedsätter patientens arbetsförmåga också ansvara för sjukskrivningen.
 • AT-läkare sjukskriver, för längre perioder, enbart efter att ha konsulterat sin handledare.
 • Tänk på helhetssynen. Penetrera även social anamnes: Arbete? Ekonomi? Socialt liv? Alkohol? Andra droger?
 • Diskutera med andra yrkesgrupper och Försäkringskassan kring sjukskrivning­en.
 • Kan företagshälsovård via arbetsgivare kopplas in? 
 • Sjukskrivningar kan med fördel avslutas i mitten av en vecka. Detta för att bidra till en mjukare återgång i arbete.
 • En längre tids heltidssjukskrivning kan avslutas med en period av upptrappning i form av deltidsarbete.
 • Återbesök hos läkare bör inte automatiskt förläggas till sjukskrivningstidens avslut. Patienten bör inte uppfatta sitt läkarbesök som ett tillfälle för förlängd sjukskrivning utan som ett tillfälle att värdera insatser och åtgärder.
 • Redan vid påbörjad sjukskrivning bör, om möjligt, sjukskrivningens avslutning planeras och dokumenteras.

Tänk även på att:

 • driva eventuell medicinsk utredning parallellt med rehabilitering.
 • aldrig känna sig tvungen att sjukskriva på grund av tidsbrist eller patientens krav. Den medicinska bedömningen ska visa att sjukskrivning är en behandlingsmetod som på del- eller heltid är motiverat.
 • kunna rådgöra med kollega.
 • tänk deltidssjukskrivning före heltid. 
 • retroaktiva sjukskrivningar bara utfärdas i undantagsfall.
 • förstadagsin­tyg kan intygas av annan legitmerad personal dag 1-7, för mer info se här.
 • inte sjukskriva när egen sjukanmälan räcker.
 • 25% sjukskrivning alltid sker med ”bortre parentes”.
 • undvik sjukskrivningar via telefon.
Uppdaterad: 2018-12-20
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion