Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Regionövergripande ledningssystem för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Region Jönköpings läns övergripande ledningssystem har inriktningen att förverkliga visionen ”För ett bra liv i en attraktivt region”. Visionen tillsammans med Regionens 13 värderingar samt övergripande mål utgör grund för verksamheten.

Balanced Scorecard (BSC) används som styrmodell och fokuserar på det som är strategiskt viktigt. Sjukskrivningsprocessen knyter an till dessa övergripande strategiska mål, framför allt de som gäller bra folkhälsa samt lärande och förnyelse.

En väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess ställer krav på organisation, profession och kompetens. Rutinbeskrivningar ska finnas på varje vårdenhet för att utforma en rättsäker, patientsäker och kvalitetssäker sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Sjukskrivning ska vara en medveten och integrerad del av vård och behandling. Kvinnor och män ska få den sjukskrivning de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver den.

Nedanstående punkter syftar till att tydliggöra regionledningens ansvar i sjukskrivningsprocessen samt att vara ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet.

1. Vision och värdegrund

2. Övergripande mål

3. Balanserat styrkort

4. Mätning av övergripande och strategiska mål

5. Uppföljning

6. Strategiska förbättringsområden

7. Ansvarsfördelning i sjukskrivningsprocessen

8. Styrdokument/riktlinjer som gäller för sjukskrivningsprocessen

Uppdaterad: 2019-09-16
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion