Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Rutiner för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen på enhetsnivå

En rutinbeskrivning för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen lägger grunden för arbetet med bättre sjukskrivningar och hjälper till skapa ordning kring vårdenhetens rutiner och kunskap inom området. Rutinbeskrivningen hjälper till att säkerställa att patienter får en patientsäker och individbaserad vård och behandling av hög kvalitet, där sjukskrivning är en aktiv del av vård och behandling. 

Upprättande av rutinbeskrivning för att säkra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

1. Bemötande

 

 

 

 

Patienten bemöts utifrån vårdenhetens befintliga riktlinjer.
Rutin finns för hur patient ska informeras i sjukskrivningsfrågor. Patient ska få samma budskap av alla.
Informationsmaterial finns att tillgå för patienter.

Om patienten har synpunkter på vården hänvisar Region Jönköpings län att hen i första hand bör man vända sig till ansvarig chef för berörd verksamhet. Om patienten inte vill det kan hen vända sig till patiennämnden.  

 

2. Metodstöd

 

 

 

 

 

Dokument och länkar

Alla sjukskrivande läkare ska ha god kunskap om:

 • De nationella/regionala riktlinjer som finns kring sjukskrivningar.
 • Vårdenhetens egen sjukskrivningspolicy och/eller flödesbeskrivning

Övrigt

3. Kompetens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All personal som medverkar i sjukskrivningsprocessen ska ha kompetens för uppgiften.

Läkare
Det försäkringsmedicinska regelverket skall vara känt i den omfattning som krävs för sjukskrivningsuppgiften i den kliniska vardagen. Regler för intygsskrivande är kända. (Socialstyrelsens intygsföreskrift 2005:29). Se läkarensroll i metodstöd för sjukskrivning.

Introduktion av nya läkare på vårdenheten
Särskilt utbildningsmaterial finns framtaget, som kan modifieras enligt vårdenhetens rutiner, se Försäkringsmedicinska intranät sida.

Rehabkoordinator
Rehabkoordinatorn ska ha fördjupad kunskap i försäkringsmedicin. Lokal kännedom om externa och interna aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sjuksköterska i telefonrådgivning
Sjuksköterska som hanterar patientkontakter med sjukskrivningsfrågor, ska ha kunskap på ett övergripande plan vad gäller försäkringsmedicinska regler och begrepp samt vårdenhetens eventuella triageringsrutiner.

Andra berörda medarbetare
Som ovan.

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
En dokumenterad och känd sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan ska finnas för alla sjukfall över 28 dagar.

Jämställd sjukskrivningsprocess
En jämställd vård, sjukskrivning och behandling innebär att kvinnor och män får lika god kvalitet och tillgång till vård och rehabilitering i lika stor utsträckning. Jämställd vård tar även hänsyn till att kvinnor och män har delvis lika och delvis olika behov. Kunskap om ämnet och om genushanden ska finnas.

Våld i nära relationer
Såväl i sjukskrivnings- som i rehabiliteringsprocessen finns möjligheter att upptäcka patienter som varit utsatta för våld och sätta in behandling. Många våldsutsatta söker hälso- och sjukvård för diffusa fysiska och psykiska symtom, men det är få som berättar spontant om våldet om personalen inte ställer direkta frågor. 

För att kunna erbjuda patienten god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen måste man därför våga fråga om våldsutsatthet som en del i sjukhistorien/anamnesen. Personalen ska känna till var man kan hänvisa patienter när de upptäcker patienter som utsatts för våld samt ha kunskap om gällande rutiner inom Region Jönköpings län samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

Undvika medikalisering
Kunskap ska finnas om hur medikalisering av normala livshändelser kan undvikas.

 

4. Samverkan och samarbete internt

Sekretess och samtycke
Hantering av sekretessfrågor i samverkan (samtycke muntligt/skriftligt)

Kontaktvägar internt
Hantering av remisser/kontakt till/med rehabkoordinatorn och eventuell teambedömning.

Remisser till andra vårdenheter
Rutiner för remisser till andra vårdenheter och/eller externa aktörer ex Arena. 

Interna teammöte
Rutiner för möte mellan rehabkoordinator och läkare eller team och läkare.

Övrigt

 1. Rutiner ska finnas för överlämning av sjukskrivning då läkare slutar/blir sjuk
 2. Rutiner ska finnas så att planerade sjukskrivningar inte sker vid semestrar.  

5. Samverkan och samarbete externt

Verksamheten har rutiner för samverkan på organisatorisk nivå med

 • Arbetsgivare (inkl. Företagshälsovård)
 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Socialtjänsten

6. Riskhantering

Förhindra rutinmässig förlängning av sjukskrivning
Rutiner ska finnas (ex. personlig undersökning, tydlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan, beakta bieffekterna för sjukskrivning utifrån den patientens situation)

Läkarkontinutitet
Rutiner ska finnas för att styra långa sjukfall till fast läkare.

Arbetsmiljöfaktorer beaktas i rutin
Rutiner ska finnas för att hantera arbetsmiljöfaktorer kopplat till missbelåten patient dvs. vad ska läkaren göra om hens medicinska bedömning visar att sjukskrivning ej behövs, och patienten upplever att den behöver det.

Rutin ska finnas för att få en överblick över sjukskrivningstyngd per läkare.

7. Avvikelsehantering

Internt mellan vårdenheter och vid systematiska fel på vårdenheten ska synergi användas.

Avvikelser gällande samverkan med externa aktörer ska rapporteras till ansvarig processledare.

För avvikelser gällande ärenden med Försäkringskassan (FK) ska i första hand berörd handläggare på FK kontaktas för dialog och vid behov FKs lokalt samverkansansvarig för kännedom och dialog

Ogrundande frågor vid kompletteringar från FK ska skickas till berörd processlederare (utskrift/kopia från Webcert med frågorna och aktuellt läkarintyg).  

 

8. Försörjning 

 
 • Rehabkoordinator utsedd på enheten, hur många procent, vilka arbetsuppgifter
 • Tillgång till dokument och policies
 • Tid är avsatt för medarbetarna t ex teammöten, avstämningsmöten, dialogmöten, kompetensutveckling samt för patientarbetet.
 • Tid och tillgång till analysverktyg Diver, Ineras Statistiktjänst och Rehabstöd för att kunna följa statistik på vårdenheten. 

9. Spårbarhet

Läkarens dokumentation av sjukskrivning innefattar

 • Diagnos - sjukdomsbegreppet
 • Beskrivning av patientens arbete / sysselsättning
 • Funktionstillstånd som nedsätter arbetsförmågan
 • Sociala förhållanden och ev missbruk, våld i nära relationer
 • Sjukskrivnings och rehabiliterings plan inkluderande längd, omfattning, förväntad effekt
 • Planerad uppföljning, avstämning och samverkan

Övriga medarbetares och teammedlemmars insatser dokumenteras.

Avstämningsmöten, övriga konferenser och intyg/handlingar dokumenteras.

 

Uppdaterad: 2019-09-16
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion