Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppföljning

I vårt balanserade styrkort mäts processerna. Sjukfall registreras i journalsystemet och nyckeltal redovisas via vårt analysverktyg Diver. All statistik redovisas könsuppdelad. Nyckeltal rapporteras till förvaltningschefer kvartalvis. Vårdenhetschefer ska följa statistik minst varje kvartal.

Styrkortet används som dagordning på processledningsmöten samt vid den försäkringsmedicinska arbetsgruppens (FMA) möten.

Sjukskrivningar följs via eget vårdåtagande i Cosmic och via Inera Rehabstöd. Insatser inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen följs upp via statstik- och analysverktyget Diver samt via uppföljningar av processledningen.

Regionen följer upp vårdcentralernas resultat utifrån uppdraget i ”Regelbok för vårdval i Region Jönköpings län”. Uppföljningen av vårdenheterna sker i dialog om mål, resultat och utveckling. Specifika frågor gällande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen följs upp årligen. Klinikerna följs upp årligen via inlämnad handlingsplan.

 

Uppdaterad: 2017-06-30
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion