Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Ansvarsfördelning i sjukskrivningsprocessen

Vårdgivaren:

 • ger direktiv till verksamheterna gällande rutiner, mål och uppföljning
 • säkerställer att sjukskrivningsprocessen organiseras så att den tillgodoser kravet på hög patientsäkerhet,jämställdhet och god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet
 • säkerställer att chefer och medarbetare har kompetens, ansvar och befogenheter för ett systematiskt sjukskrivningsarbete
 • följer kontinuerligt upp och utvärderar de övergripande och strategiska målen
 • säkerställer att sjukskrivningsprocessen fungerar verksamhets-överskridande.
   

Verksamhetschefer

 • ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet,jämställdhet god kvalitet och kostnadseffektivitet i sjukskrivningsprocessen med tillhörande intygsskrivning
 • svarar för att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens och befogenheter om hur kvinnor och män bemöts, bedöms och behandlas i samband med sjukskrivningsprocessen.
 • genomdriver vårdgivarens övergripande mål till mätbara mål på verksamhetsnivå och svarar för att dessa nås
 • ansvarar för att åtgärder initieras, utfallet analyseras och medarbetarna delges resultatet
 • fastställer och dokumenterar rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten
 • ansvarar för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra vården

Enligt SOSFS 2011:9 ska alla enheter ha rutiner för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess. Varje vårdenhet ska ha ett ledningssystem som kontinuerligt följer upp och kvalitetssäkrar sjukskrivningsprocessen.

Utifrån regionens balanserade styrkort gällande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, sätter vårdenheterna minst ett eget mål som presenteras och följs på enhetsnivå.

Sjukskrivningen ska ses som en del i behandlingen. Det är en aktiv process och löper parallellt med andra åtgärder för att förbättra patientens arbetsförmåga till exempel medicinering, remitteringar till arbetsterapeut, psykolog, kurator, sjukgymnast och/eller PR-team® bedömning (primärvårdens rehabiliterings-utredning i team).

Kvinnor och män ska få den sjukskrivning de behöver, när de behöver den och på det sätt de behöver den.

Rutiner för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess ska tas fram för enheten enligt SOSFS 2011:9.
Bilaga 4 - Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen på enhetsnivå.

Hälso- och sjukvårdspersonal

 • medverkar kontinuerligt i det systematiska kvalitetsarbetet (SOSFS 2011:9) för sjukskrivning,
 • beaktar bestämmelserna i föreskriften om utfärdande av intyg (SOSFS 2005:29),
 • har kännedom om nationella och lokala riktlinjer och vårdprogram
 • har kännedom om och tillämpar det försäkringsmedicinska beslutsstödet www.socialstyrelsen.se/sjukskrivning
 • medverkar i uppföljning av mål och resultat av sjukskrivning.

 

Organisation och ansvar i sjukskrivningsprocessen

 

Aktör

Ansvar

Regionsstyrelsen

Fastställer övergripande mål. Ytterst ansvarig för processen.

Regiondirektören

Rapporterar till regionstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdsdirektören

Fastställer regionens balanserade styrkort för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sjukvårdens ledningsgrupp

Styrgrupp

Sjukvårdsdirektör

Planerar och följer upp verksamhetsområdets resultat.

Verksamhetschefen

Planerar och följer upp sin enhets resultat.

Regionens processledare

Ingår i Folkhälsa och sjukvårds (regionledningskontoret) stab.

Leder regionens arbetsgrupp och samordnar arbetet på länsnivå.

Rapporterar resultat på regionnivå.

Processledare i geografiska områden

Ingår i regionens arbetsgrupp.

Stödjer respektive sjukvårdsdirektör.

Samordnar arbetet samt följer resultat i det egna geografiska området och i respektive verksamhetsområde (medicin, kirurgi samt psykiatri och rehabilitering)

Nätverksansvarig för rehabkoordinatorer

Försäkringsmedicinskt sakkunnig

Läkare med fördjupad försäkringmedicinsk kunskap stödjer chefer och processledare i hela processen.

Rehabkoordinator

Stödjer sin verksamhetschef och enhet.

Rapporterar resultat på enhetsnivå.

Försäkringsmedicinsk arbetsgrupp

RJLs processledning och representanter från Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan bildar tillsammans en Försäkringsmedicinsk arbetsgrupp (FMA) som har till uppgift att driva samverkansfrågor och kvalitetsutveckling av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

 

 

 

Uppdaterad: 2017-06-30
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion