Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Områden att beakta i rutiner för sjukskrivningsprocessen

Bemötande

Patienter, kvinnor och män, med sjukskrivningsbehov ska bemötas personligt och informativt i telefon och vid besök på mottagningen

 • Patienten, kvinna/man, bemöts utifrån befintliga riktlinjer.
 • Rutin ska finnas för hur patient, kvinna/man, ska informeras i sjukskrivningsfrågor. Patienten, kvinnan/mannen ska få samma budskap av alla.
 • Informationsmaterial ska finnas att tillgå för patienter, kvinnor/män.
 • Vårdenheten kan mäta bemötandet specifikt inom sjukskrivningsprocessen och då använda vår egen patientenkät. Resultatet redovisas könsuppdelat.

Om patienten, kvinna/man, har synpunkter på vården hänvisar Region Jönköpings län till tre instanser. I första hand bör man vända sig till ansvarig chef för berörd verksamhet och i andra hand till patientens direktkanal. Patientens direktkanal finns i varje sjukvårdsområde samt i folktandvården. Patientnämnden är den tredje instansen som patient, anhörig och även personal kan vända sig till.

Metoder för diagnostik, vård och behandling

Vårdenheterna ska säkerställa att det sker ett ställningstagande till behov av rehabiliteringsplan senast efter 28 dagars sjukskrivning. Arbetet ska ske teambaserat och vårt eget verktyg PR-team® (primärvårdens rehabiliteringsutredning i team) ska användas.

Beslutsstöd, övergripande principer samt specifika diagnoser ska användas.

Vårdenheterna ska använda metodstöd för sjukskrivningsprocessen enligt nedan.

 • Beslutsstöd, övergripande principer samt specifika diagnoser
 • SOSFS 2011:9
 • SKLs handböcker om ledningssystem samt jämställdhet
 • Vårdcentralens egen sjukskrivningspolicy alternativt flödesbeskrivning.
 • Checklista och rutiner för sjukskrivningsprocessen i Region Jönköpings län på gemensam webbplats plus.rjl.se/forsakringsmedicin
 • Ifyllnadsstöd till läkarintyg för sjukskrivning enligt ICF
 • Fakta - Region Jönköpings län kunskapsstöd
 • Försäkringskassans metodstöd om hur man dokumenterar i det medicinska underlaget.
 • annan information om sjukskrivning på Socialstyrelsens hemsida
 • information från Försäkringskassans hemsida

Kompetens

All personal som medverkar i sjukskrivningsprocessen ska ha kompetens för uppgiften.

Försäkringsmedicinsk utbildning ingår obligatoriskt inom AT och ST-läkarblocket samt för rehabsamordnare. Övrig personal erbjuds kontinuerligt särskilda försäkrings-medicinska utbildningar.

Det erbjuds även specifika  fördjupningsutbildningar  till team samt riktat professionsvis inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, där det framkommer behov av kompetenshöjning.

Läkare

Det försäkringsmedicinska regelverket skall vara känt i den omfattning som krävs för sjukskrivningsuppgiften i den kliniska vardagen.

Regler för intygsskrivande är kända. (Socialstyrelsens intygsföreskrift 2005:29)

Rehabiliteringssamordnare

Rehabiliteringssamordnare ska ha fördjupad kunskap i försäkringsmedicin. Lokal kännedom om externa och interna aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Sjuksköterska

Sjuksköterska som hanterar patientkontakter med sjukskrivningsfrågor, ska ha kunskap på ett övergripande plan vad gäller försäkringsmedicinska regler och begrepp.

Sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och psykolog

Dessa yrkesgrupper skall ha kunskap om grundläggande försäkringsmedicinska regler och begrepp samt om hur det professionella omhändertagandet kan användas för bedömning av arbetsförmåga och planering av fortsatt rehabilitering.

All personal

All personal ska arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt med den lokalt utformade sjukskrivningspolicyn som grund.

Samverkan och samarbete

Region Jönköpings län har en samverkansöverenskommelse med Försäkringskassan område syd samt avtal inom Finsam 93 för att förstärka samverkan länsövergripande. Försäkringskassans handläggare finns stationerade  på vårdenheterna. Försäkringskassans samverkansansvariga är ledamöter i Försäkringsmedicinskt forum.

Tre samordningsförbund finns i länet.

Ett mål är att utöka samverkan även till att omfatta arbetsförmedlingen och socialtjänsten så att fyrpartssamverkan vid behov blir möjlig vid varje vårdenhet.

Vårdenheterna ska ha rutiner för samverkan på organisatorisk nivå med:

 • Försäkringskassa
 • Arbetsförmedlingen
 • Socialtjänsten
 • Företagshälsovård

Verksamheten ska ha rutiner för samverkan på individnivå.

Vårt balanserade styrkort är utökat med ett eget perspektiv om samverkan.

Riskhantering

Vårdenheterna ska säkerställa att det sker ett ställningstagande till behov av rsjukskrivnings- och rehabiliteringsplan senast efter 28 dagars sjukskrivning.
Risk med sjukskrivning ska vara kända.

Rutiner ska finnas för att förhindra rutinmässig förlängning av sjukskrivning

Rutiner ska finnas för att styra långa sjukfall till fast läkare.

Rutiner ska finnas för att hantera arbetsmiljöfaktorer kopplat till missbelåten patient, kvinna/man.

Avvikelsehantering

Rutiner för avvikelsehantering ska vara  kända och tillämpas.

Region Jönköpings län använder IT-stöd Synergi.

Synergi är ett IT-baserat avvikelsehanteringssystem. Med hjälp av systemet är det möjligt att katalogisera och mäta de flesta typer av avvikelser och iakttagelser och därtill kopplade förbättringsförslag.

Försörjning av tjänster, produkter och teknik

Rehabsamordnare ska finnas utsedd på vårdenher inom vårdval samt även på klinik med hög sjukskrivningsfrekvens. Ortoped- psyk- medicin- kirurg- samt onkologklinik och rehabmedicinsk klinik omfattas i första hand.

Alla vårdenheter ska ha tillgång till

 • dokument och policies (t ex beslutsstödet on line)
 • analysverktyg DIVER, på de enheter där rehabsamordnare finns utsedda.

Tid ska avsättas för medarbetarna t ex teammöten, avstämningsmöten, dialogmöten, kompetensutveckling samt för patientarbetet.

Spårbarhet

Datasystemet Cosmic är infört i Region Jönköpings län. Sjukskrivningsprocessen har där ett eget vårdåtagande. Rutiner är framtagna och ska användas av vårdenheterna. Man kan på detta sätt kan följa hela sjukskrivningsprocessen i Cosmic. Ett sökord "sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan" har införts i journalsystemet

Dokumentation i journal ska innehålla:

 • Diagnos - sjukdomsbegreppet
 • Beskrivning av patientens arbete
 • Funktionstillstånd som nedsätter arbetsförmågan
 • Sociala förhållanden
 • Ev missbruk
 • Syfte, skäl med sjukskrivning, exvis läkningsprocess

      - Längd

      - Omfattning

      - Förväntad effekt

 • Planerad uppföljning, avstämning och samverkan

En lathund (plastkort) har tagits fram som hjälpmedel.

Kunskapsstöd och styrdokument

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd i regonens intranät. Fakta innehåller länkar till riktlinjer för omvårdnad, rehabiliteringskunskap och det försäkringsmedicinska beslutsstödet.
Faktadokumenten innehåller en obligatorisk rubrik gällande sjukskrivning. Dokumenten publiceras på webbplatsen http://plus.rjl.se/fakta.

 

 

Uppdaterad: 2015-10-06
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion