Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

De styrdokument och riktlinjer som gäller för sjukskrivningsprocessen

  • Utfärda intyg i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2018:54)
  • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
  • Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
  • Lag 1998:531 om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område – LYHS, 2 kap 1,2,3 och 5§
  • Offentlighet och sekretesslagen (2009:400)
  • Patientjournallag – PJL (1985:562) 3 §
  • Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd
  • Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
  • Region Jönköpings läns styrdokument och rutiner för att kvalitetssäkra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen
  • Nationella riktlinjer

 

 

Uppdaterad: 2019-03-07
Ann-Britt Ekvall, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion