Region Jnkpings ln Försäkringsmedicin
plus.rjl.se/forsakringsmedicin

Uppföljning och resultat inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Ett styrkort (BSC) för sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen har tagits fram och har fastställts av hälso- och sjukvårdsdirektören februari 2009. Senast reviderat 2018-01-09. Mål och nyckeltal mäts via registerering/dokumentering i Cosmic och följs upp via analysverktyget Diver. Utöver detta följs och redovisas data enligt de villkor för den statliga överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018.

Uppföljning ohälsotalet

Region Jönköping läns inriktningsmål är att ohälsotalet* i Jönköpings län ska minska för både män och kvinnor. 2017 låg Region Jönköpings Jönköpings län på en sjätte plats jämfört med landets 21 län.

Ohälsotalet   Kvinnor Män Totalt
2017 Jönköpings län 34,8 22,8 28,6
Riket 31,6 20,9 26,2
2016 Jönköpings län 36,4 23,8 29,9
Riket 33,6 22,1 27,8
2015 Jönköpings län 36,2 23,7 29,8
Riket 33,8 22,4 28,0
2014 Jönköpings län 34,5 23,0 28,6
Riket 32,8 22,1 27,3

* Ohälsotalet anger antalet dagar per person om alla ersatta dagar från alla förmåner i sjukförsäkringen (sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning) under ett år slås ut på alla försäkrade individer dvs. per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år.

Uppföljning sjukpenningtalet

Sjukpenningtalet anger antalet dagar per person om alla sjuk-och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer dvs. per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år.

Sjukpenningtalet   Kvinnor Män Totalt
2017 dec Jönköpings län 14,0 7,5 10,7
Riket 13,3 6,9 10,1
2016 dec Jönköpings län 14,6 7,9 11,2
Riket 14,3 7,5 10,8
2015 dec Jönköpings län 13,8 7,6 10,6
Riket 13,7 7,3 10,5
2014 dec Jönköpings län 12,1 6,8 9,4
Riket 12,2 6,7 9,4

 

Sjukpenningtal fördelat på kommun inom Region Jönköpings län och riket, april-juli 2018

klicka på bilden för att göra den större

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redovisning av överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017

   Den två-åriga överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess som tecknas mellan regeringen och SKL består av ett antal villkor som skulle uppfyllas för att medlen ska utbetalas. 

Medlen utbetalas efter det att respektive landsting genomfört insatser enligt överenskommelsen och fördelades mellan landstingen med utgångspunkt i antalet invånare i respektive län 1 november 2017.

Villkoren är:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin
  2. Funktion för koordinering
  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta (fd rehabiliteringsgarantin)
  4. Utökat elektroniskt informationsutbud

Region Jönköpings län godkändes på alla inrapporterade villkor för 2017.

Överenskommelsen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings och rehabiliteringsprocess 2017-2018 (pdf, nytt fönster)

Region Jönköpings läns redovisning av villkor 1-2, 2017 (pdf, nytt fönster)

Beslut om medel till Region Jönköpings län 2018 (pdf, nytt fönster)

Redovisning av utförda KBT/IPT/IKBT och MMR, 2016-2017 

Landsting och regioner ska erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT)/interpersonell psykoterapi (IPT) för ångest, depression och stress samt multimodal rehabilitering för långvarig smärta i axlar, nacke och rygg.  Syftet är att öka återgång i arbete.

Region Jönköpings län har under 2017 rapporterat 140 patienter med långvarig smärta som fått multimodal behandling och 1426 patienter med lindrig till medelsvår psykisk ohälsa som fått KBT/IPT/IKBT-behandling.

2017 - antal utförda KBT/IPT/IKBT och MMR-behandlingar fördelat per vårdenhet pdf, nytt fönster)

2016 - antal utförda KBT/IPT och MMR-behandlingar fördelat per vårdenhet (pdf, nytt fönster)

2017 Psykisk ohälsa   Smärta
  KBT IPT IKBT Totalt MMR1 MMR2 Totalt
Kvinna 851 51 131 1033 75 37 112
Man 321 23 49 393 17 11 28
Totalt 1172 74 180 1426 92 48 140
 
2016 Psykisk ohälsa   Smärta
  KBT IPT IKBT* Totalt MMR1 MMR2 Totalt
Kvinna 993 89   1082 98 54 152
Man 341 30   371 20 8 28
Totalt 1334 119   1453 118 62 180

*IKBT - ej rapporterad i villkor 3, 2016

Redovisning av tidiga insatser, trepartssamtal/möte och sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan inom primärvård, 2014 - 2017

 

Definition:

  • Tidiga insatser - när rehabkoordinatorn eller annan vårdprofession har kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedlingen eller socialtjänst i syfte att föra en dialog kring insatser för att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden.
  • Trepartssamtal/möte - när läkare och patient, via telefon eller fysiskt möte, för en dialog med arbetsgivare/arbetsförmedlingen eller socialtjänst kring insatser för att förhindra en sjukskrivning eller förkorta sjukskrivningsperioden.
  • Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan - det ska finnas en dokumenterad och för patienten känd sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan i alla sjukfall över 28 dagar.
     
MÅL
Tidiga insatser 60% av alla vårdcentraler ska ha infört arbetssättet med insatser fördelat under året
Trepartsamtal/möte Antal trepartsamtal/möte ska öka
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan 70 % av alla sjukfall över 28 dagar ska en dokumenterad plan
RESULTAT Tidiga insatser
andel vc som uppnått målet
Trepartsamtal/möte
antal
Sjukskrivnings- och rehabiliteringsplan
andel vc som uppnått målet
2017 64% 362 st 91%
2016 54% 332 st 78%
2015 30% 215 st 87%
2014 19% 142 st 67%

 

Analys - effekt av tidiga insatser och trepartssamtal/möte, 2014-2016 

Utifrån analys av data från 2014-2016 gällande tidiga insatser och trepartssamtal/möte med arbetsgivare/arbetsförmedlingen och sjukskrivningsgrad finns det en tendens till nedtrappning av sjukskrivning om dessa insatser sker, se diagram

Klicka på bilden för diagram

 

Försäkringsmedicinska utredningar 2017

Enligt överenskommelsen mellan staten och SKL gällande fördjupade försäkringsmedinska utredningar.

Typ av utredning till Försäkringskassan Kvinnor Män   Total
Utförda och ersatta försäkringsmedicinska utredningar                            på Rehabmedicin Försäkringsmedicin (fd REN), Nässjö
Teambaserad Medicinsk Utredning (TMU)     142
Särskilt Lärkarutlåtande (SLU)     19
Aktivitetförmågeutredning (AFU)     27
 
Second opionion till Region Jönköpings län     82

 

Uppdaterad: 2018-09-10
Ann-Britt Ekvall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion