Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Recepthantering

Den läkare (eller sjuksköterska med förskrivningsrätt) som planerar att följa upp läkemedelsbehandlingen skriver receptet. Om ett läkemedel sätts in på en vårdenhet, men uppföljning av behandling ska ske på annan vårdenhet, ska ansvar för uppföljningen noga dokumenteras i journalen och remiss för uppföljning skrivas. Recept som räcker till uppföljningsbesök skrivs av vårdenheten som initierat läkemedelsbehandlingen.

Om patienter i samband med sjukhusvistelse önskar förnyelse av recept på andra läkemedel än de som ändrats eller satts in i samband med besöket, ska patienten i första hand hänvisas till sin ordinarie förskrivare. En viss förskrivning av enstaka läkemedel som ”håller på att ta slut” kan göras av praktiska skäl. En liten förpackning och endast ett uttag bör förskrivas. I Cosmics läkemedelsmodul framgår förskriven mängd på respektive recept.

Innehåll på sidan:

Hämta läkemedel på recept till vårdtagare

Betalning av läkemedel på recept

Förbrukningsartiklar

Livsmedel

Hämta läkemedel på recept till vårdtagare

Det här behövs för att vårdpersonal ska kunna beställa och hämta ut läkemedel på recept till en vårdtagare:

  • Vårdtagarens namn och personnummer
  • Information om vilket/ vilka läkemedel som ska hämtas ut alternativt ha med det pappersrecept som ska hämtas ut.
  • Vårdpersonal ska kunna visa upp giltig legitimation på apoteket. 
  • Fullmakt att hämta läkemedel från vårdtagaren, se Fullmakter för vårdpersonal.

Om det inte finns en fullmakt, eller det inte går att skriva ut en från e-hälsomyndigheten, går det bra att vårdpersonalen tar med vårdtagarens legitimation eller ett handskrivet papper där vårdtagaren godkänner att recept hämtas ut vid ett tillfälle.

För att undvika att inaktuella läkemedel expedieras är det viktigt att uppmana vårdtagaren, eller dennes närstående, att be personal på apoteket makulera inaktuella recept som finns i förteckningen "Mina sparade recept på apotek" (elekroniska recept). Vårdpersonal med fullmakt kan efter lokal överenskommelse med ett apotek hjälpa till att makulera inaktuella recept i samband med apoteksärenden. 

Regelbunden beställning av läkemedel på recept

Vårdpersonal som regelbundet beställer och/ eller hämtar läkemedel till en eller flera vårdtagare bör ha en rutin med ett lokalt apotek för att beställningarna ska kunna göra säkert och effektivt. Se förslag på rutin, Förslag till rutin för beställning och utlämning på apotek
En allmän faxblankett kan användas vid återkommande beställning från vårdenhet, Faxblankett allmän

Exempel på apotekskedjor som arbetar med detta:

Beställning av läkemedel på recept i samband med sjukhusvård

I samband med sjukhusvård kan vårdpersonal hjälpa patienter att förbeställa läkemedel från apoteket på sjukhuset. Det görs via fax eller telefon:

  • Sjukhusapoteket Ryhov. Faxblankett, faxas till Apoteket Ryhov. Receptet hämtas i särskild kassa, utan kölapp, 2 timmar efter fax.

Betalning av läkemedel på recept

Betalning av läkemedel på lokalt apotek kan ske kontant eller månadsfaktura med eller utan delbetalning. Observera att Apoteket AB har ett annat delbetalningssystem än övriga apotek, så vårdpersonal behöver känna till på vilken apotekskedja delbetalning finns. Läs mer på Delbetala läkemedel (Pay-Ex)

Det förekommer att förskrivning avser varor som ligger utanför förmånen, men att patienten av olika skäl ändå inte ska betala. Det finns även fall där patienten inte själv ska betala hela kostnaden för sina varor. Se mer på Landstingssubventioner

Förbrukningsartiklar 

Förbrukningsartiklar för användning vid urininkontinens, urinretention, tarminkontinens eller stomi kan förskrivas. Likaså förbrukningsartiklar som används för att tillföra kroppen ett läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.
För att få förskrivningsrätt krävs att dessa är

  • anställda hos landsting, kommun eller vårdgivare som har avtal med landsting eller kommun, och
  • utsedda av en vårdgivare

Verksamhetschefen ansvara för att utse vem eller vilka av den behöriga hälso- och sjukvårdspersonalen som ska få förskrivningsrätt, och göra bedömningar av behörig personals utbildningar och kompetens. Se Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1

Förbrukningsartiklar för användning vid  urininkontinens, urinretention, tarminkontinens eller stomi samt förbrukningsartiklar vid diabetes beställs via Länsförsörjningen. Övriga förbrukningsartiklar för beställs genom ett apotek.

Livsmedel

För förskrivning, uttag och leverans av livsmedel för särskilda näringsändamål och tillbehör till enteral nutrition gäller från 1 februari 2017 nya rutiner. Uttag av dessa produkter görs genom hjälpmedelscentralen.
Se mer på Handbok för förskrivning av livsmedel för särskilda ändåmål, Region Jönköpings län (begränsad åtkomst)

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

010-242 19 69

Mer information

Förklaringar av begrepp som används på apotek

Uppdaterad: 2018-11-14
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service