Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Riktlinje kring läkemedel till patient i sluten vård

Patient inskriven i sluten vård ska i första hand erhålla läkemedel från vårdenhetens läkemedelsförråd under vårdtiden. Läkemedel rekvireras till vårdenheten.

Receptförskrivning till inneliggande patient

Receptförskrivning till patient inskriven i sluten vård kan ske med patientens medgivande. Det kan
göras när ett läkemedel, som ska användas i patientens hem, prövas ut under vårdtiden. Till exempel nyordination av erytropoetin, insulinpennor och inhalationer.
Patienten bekostar själv receptet i dessa fall.

Användning av patienters egna läkemedel på vårdenhet

Om patienten godkänner det, kan vårdpersonal eller patienten själv använda patientens egna läkemedel under vårdtiden, se Självmedicinering på sjukhus.
Patienten får ingen ersättning för läkemedlen av vårdenheten.

Läkemedel när patient skrivs ut från sluten vård

I följande fall bör vårdenheten skickar med patient läkemedel hem, för fortsatt behandling i hemmet:

  • Om mer än 50-75 % av en läkemedelsbehandling (tex för antibiotika peroralt och intravenöst) har givits under vårdtiden. Detta kan gälla läkemedel som ges dagarna efter en operation, till exempel om ytterligare någon dags behandling med smärtstillande läkemedel krävs eller om en påbörjad kortison- eller antibiotikakur kan slutföras i hemmet.
  • Om den minsta förpackning som kan förskrivas på recept är för stor för en tänkt behandling. Detta kan till exempel gälla då startförpackning saknas för dyrare läkemedel.
  • Om läkemedel är upphandlat i sluten vård och behandling ska fortsätta i hemmet. Utdelning av dessa läkemedel ska ske i samband med ett vårdtillfälle, för behandling i max två veckor.
  • Jourdos som ska räcka tills patienten kan hämta ut läekemedel på ett öppenvårdsapotek.
  • För övergång till särskilt eller ordinärt boende, se Samverkansrutiner.

En lokal rutin för utdelning av läkemedel från vårdenhet ska finnas på kliniken. Ett förslag gällande rutin för utdelning av Innohep finns framtaget:
Rutin för utdelning av Innohep på vårdavdelning (Word)

Ansvarig

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare
malin.m.holmqvist@rjl.se
010- 242 19 69

Mårten Lindström
Läkemedelskommitténs ordförande
010-242 41 91
marten.lindstrom@rjl.se

Uppdaterad: 2018-10-22
Malin Holmqvist, Läkemedelsförsörjning, Verksamhetsstöd och service